Hem

<<  Navigera  >>

FÖRKORTNINGAR

BIBELBÖCKER

1 Joh Första Johannesbrevet
1 Mos Första Moseboken
(Genesis)
1 Kor Första Korinthierbrevet
1 Krön Första Krönikeboken
1 Kung Första Kungaboken
1 Pet Första Petrusbrevet
1 Sam Första Samuelsboken
1 Thess Första Thessalonikerbrevet
1 Tim Första Timotheosbrevet
2 Joh Andra Johannesbrevet
2 Mos Andra Moseboken
(Exodus)
2 Kor Andra Korinthierbrevet
2 Krön Andra Krönikeboken
2 Kung Andra Kungaboken
2 Mack Andra Mackabeerboken
2 Pet Andra Petrusbrevet
2 Sam Andra Samuelsboken
2 Thess Andra Thessalonikerbrevet
2 Tim Andra Timotheosbrevet
3 Joh Tredje Johannesbrevet
3 Mos Tredje Moseboken
(Leviticus)
4 Mos Fjärde Moseboken
(Numeri)
5 Mos Femte Moseboken
(Deuteronomium)
Am Amos
Apg Apostlagärningarna
Bar Baruk
Dan Daniel
Dom Domarboken
Ef Efesierbrevet
Esr Esra
Est Ester
Fil Filipperbrevet
Filem Filemonbrevet
Gal Galaterbrevet
Heb Hebreerbrevet
Hes Hesekiel
Hos Hosea
Höga V Höga Visan
Jak Jakobsbrevet
Jer Jeremia
Jes Jesaja
Job Job
Joel Joel
Joh Johannesevangeliet
Jud Judasbrevet
Jon Jona
Jos Josua
Judit Judit
Klag Klagovisorna
Kol Kolosserbrevet
Luk Lukasevangeliet
Mal Malaki
Mark Markusevangeliet
Matt Matteusevangeliet
Mik Mika
Neh Nehemja
Ords Ordspråksboken
Pred Predikaren
Ps Psaltaren
Rom Romarbrevet
Sak Sakarja
Sef Sefanja
Syr Syrak
Tit Titusbrevet
Tob Tobit
Upp Uppenbarelseboken
Vish Visheten

ÖVRIGA SKRIFTER
 
AAS Acta Apostolicae Sedis
AHMA Analecta hymnica Medii Aevi
Ap. Apostolisk
Ap. konst. Apostolisk konstitution
Ap. brev Apostoliskt brev
CA Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi
CCEO Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
CCL Corpus Christianorum Latinorum
CIC Codex Iuris Canonici
COD Conciliorum oecumenicorum decreta
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
Dekl. Deklaration
Dogm. konst. Dogmatisk konstitution
DS Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
Encykl. Encyklika
LH Tidegärden
LXX Enligt den grekiska översättningen av GT, Septuaginta
par. och parallella ställen (i Bibeln)
PG Patrologia Graeca
PL Patrologiae Latinae
PLS Patrologiae Latinae Supplementum
PTS Patristische Texte und Studien
SCh Sources chrétiennes
Vulg. Vulgata

<<    >>

Navigation

FÖRTEXTER

Innehåll
Kolofon
Förkortningar

Det apostoliska brevet Laetamur magnopere

Den apostoliska konstitutionen Fidei depositum

Prolog

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

Register