Hem

>>

INNEHÅLL

FÖRTEXTER

 

Innehåll
Kolofon
Förkortningar

Det apostoliska brevet Laetamur magnopere

Den apostoliska konstitutionen Fidei depositum

Prolog

I.            Människans liv att lära känna och älska Gud
II.           Att förmedla tron – kyrkans kateketiska verksamhet
III.          Katekesens målsättning och målgrupper
IV.         Uppbyggnaden av denna katekes
V.           Praktiska anvisningar för användningen av denna katekes

VI.         Nödvändiga anpassningar
 

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

FÖRSTA AVDELNINGEN
”JAG TROR – VI TROR”

FÖRSTA KAPITLET
MÄNNISKAN ÄR ”MOTTAGLIG” FÖR GUD

I.            Längtan efter Gud
II.           Vägar till kunskap om Gud
III.          Kunskap om Gud enligt kyrkan
IV.         Hur kan man tala om Gud?
 

ANDRA KAPITLET
GUD KOMMER MÄNNISKAN TILL MÖTES

Artikel 1               Guds uppenbarelse

I.            Gud uppenbarar sin ”kärleksfulla plan”

II.           Uppenbarelsens olika epoker
III.          Kristus Jesus, ”hela uppenbarelsens medlare och fulländning”
 
Artikel 2               Den gudomliga uppenbarelsen förs vidare

I.            Den apostoliska traditionen
II.           Sambandet mellan Traditionen och den heliga Skrift
III.          Tolkningen av trosarvet
 
Artikel 3               Den heliga Skrift

I.            Kristus – Skriftens enda och enastående Ord
II.           Den heliga Skrifts sanning och inspiration
III.          Den helige Ande, Skriftens tolk
IV.         Bibelns kanoniska skrifter
V.           Den heliga Skrift i kyrkans liv
 

TREDJE KAPITLET
MÄNNISKAN SVARAR GUD

Artikel 1               Jag tror

I.            Trons lydnad

II.           ”Jag vet vem jag tror på”
III.          Trons kännetecken
 
Artikel 2               Vi tror

I.            ”Se, Herre, till din kyrkas tro”
II.           Trons språk
III.          En enda tro

 

ANDRA AVDELNINGEN
BEKÄNNELSEN AV DEN KRISTNA TRON

FÖRSTA KAPITLET
JAG TROR PÅ GUD FADER

 
Artikel 1               Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare”

Paragraf 1 - Jag tror på Gud

I.            ”Jag tror på en Gud”
II.           Gud uppenbarar sitt namn
III.          Gud, ”han som är”, är sanningen och kärleken
IV.         Betydelsen av att tro på en enda Gud
 
Paragraf 2 - Fadern
I.            ”I Faderns och Sonens och den helige Andes namn”
II.           Gud uppenbarar sig som den Treenige
III.          Den heliga Treenigheten i trosläran
IV.         Gud verkar och sänder som den Treenige
 
Paragraf 3 - Den allsmäktige
 
Paragraf 4 - Skaparen
I.            Undervisning om skapelsen
II.           Skapelsen – den heliga Treenighetens verk
III.          ”Världen har skapats till Guds ära”
IV.         Skapelsens mysterium
V.           Gud förverkligar sin plan: Guds försyn
 
Paragraf 5 - Himlen och jorden
I.            Änglarna
II.           Den synliga världen
 
Paragraf 6 - Människan
I.            ”Till Guds avbild”
II.           ”En enda, av kropp och själ”
III.          ”Till man och kvinna skapade han dem”
IV.         Människan i paradiset
 
Paragraf 7 - Fallet
I.            Där synden blev större, överflödade nåden ännu mer
II.           Änglarnas fall
III.          Arvsynden
IV.         ”Du lämnade henne inte i dödens våld”
 

ANDRA KAPITLET
JAG TROR PÅ JESUS KRISTUS, GUDS ENFÖDDE SON

Artikel 2               ”Och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre”

I.            Jesus
II.           Kristus
III.          Guds enfödde Son
IV.         Herre
 
Artikel 3               ”Jesus Kristus är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria”
 
Paragraf 1 - Guds Son blev människa
I.            Varför blev Ordet människa?
II.           Inkarnationen
III.          Sann Gud och sann människa
IV.         På vilket sätt är Guds Son människa?
 
Paragraf 2 - ” Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria”
I.            Avlad av den helige Ande
II.           Född av jungfrun Maria
 
Paragraf 3 - Mysterierna i Kristi liv
I.            Hela Kristi liv är en trons hemlighet
II.           Jesu barndoms och fördolda livs mysterier
III.          Mysterierna i Jesu offentliga liv
 
 
Artikel 4               ”Jesus Kristus blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven”
 
Paragraf 1 - Jesus och Israel
I.            Jesus och lagen
II.           Jesus och templet
III.          Jesus och Israels tro på den ende Guden, Frälsaren
 
Paragraf 2 - Jesus dog på korset
I.            Rättegången mot Jesus
II.           Kristi frälsningsdöd i Guds frälsningsplan
III.          Kristus bar fram sig själv till sin Fader för våra synder
 
Paragraf 3 - Jesus Kristus blev begraven
 
Artikel 5               ”Jesus Kristus är nedstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda”

 
Paragraf 1 - Kristus steg ned till ”dödsriket”
 
Paragraf 2 - På tredje dagen är han uppstånden igen ifrån de döda
I.            En händelse som är historisk och ändå mer än historisk
II.           Uppståndelsen – ett verk av den heliga Treenigheten
III.          Uppståndelsens innebörd och betydelse för frälsningen
 
Artikel 6               ”Jesus är uppstigen till himmelen
och sitter på Gud Fader Allsmäktigs högra sida”

 
Artikel 7               ”Därifrån igenkommande för att döma levande och döda”

I.            Han skall återkomma i härlighet
II.           För att döma levande och döda
 

TREDJE KAPITLET
JAG TROR PÅ DEN HELIGE ANDE

Artikel 8               ”Jag tror på den helige Ande”

I.            Sonens och Andens gemensamma sändning
II.           Den helige Andes namn, benämningar och symboler
III.          Anden och Guds Ord i löftenas tidsålder
IV.         Kristi Ande vid tidens fullbordan
V.           Anden och kyrkan i den yttersta tiden
 
Artikel 9               ”Jag tror på den heliga katolska kyrkan”
 
Paragraf 1 - Kyrkan i Guds frälsningsplan
I.            Bilder och namn på kyrkan
II.           Kyrkans ursprung, grundläggning och uppdrag
III.          Kyrkans mysterium

Paragraf 2 - Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp och tempel för den helige Ande
I.            Kyrkan är Guds folk
II.           Kyrkan är Kristi kropp
III.          Kyrkan är den helige Andes tempel
 
Paragraf 3 - Kyrkan är en enda, helig, katolsk och apostolisk
I.            Kyrkan är en enda
II.           Kyrkan är helig
III.          Kyrkan är katolsk
IV.         Kyrkan är apostolisk
 
Paragraf 4 - De kristtrogna – Hierarki, lekmän, de som på särskilt sätt vigt sitt liv åt Gud
I.            Kyrkans hierarkiska författning
II.           De kristna lekmännen
III.          Det åt Gud särskilt vigda livet
 
Paragraf 5 - De heligas samfund
I.            Gemensam tillgång till andliga gåvor
II.           Gemenskapen mellan den himmelska och den jordiska kyrkan
 
Paragraf 6 - Maria Kristi moder och kyrkans moder
I.            Marias moderskap i förhållande till kyrkan
II.           Kulten av den heliga Jungfrun
III.          Maria, kyrkans eskatologiska ikon
 
Artikel 10             ”Jag tror på syndernas förlåtelse”

I.            Ett enda dop till syndernas förlåtelse
II.           Nyckelmakten
 
Artikel 11             ”Jag tror på köttets uppståndelse”

I.            Kristi uppståndelse och vår uppståndelse
II.           Att dö i Kristus Jesus
 
Artikel 12             ”Jag tror på ett evigt liv”

I.            Den enskilda domen
II.           Himlen
III.          Den slutliga reningen eller skärselden
IV.         Helvetet
V.           Yttersta domen
VI.         Hoppet om nya himlar och en ny jord
 
”Amen”
 

 

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET


FÖRSTA AVDELNINGEN
DEN SAKRAMENTALA FRÄLSNINGSORDNINGEN


FÖRSTA KAPITLET
PÅSKMYSTERIET I KYRKANS TID

Artikel 1               Liturgi – ett verk av den heliga Treenigheten

I.            Fadern, liturgins källa och mål
II.           Kristi verk i liturgin
III.          Den helige Ande och kyrkan i liturgin
 
Artikel 2               Påskmysteriet i kyrkans sakrament

I.            Kristi sakrament
II.           Kyrkans sakrament
III.          Trons sakrament
IV.         Frälsningens sakrament
V.           Det eviga livets sakrament

ANDRA KAPITLET
DET SAKRAMENTALA FIRANDET AV PÅSKMYSTERIET

Artikel 1               Att fira kyrkans liturgi

I.            Vem är det som förrättar liturgin?
II.           Hur skall man förrätta den sakramentala gudstjänsten?
III.          När skall man fira gudstjänst?
IV.         Var skall man förrätta gudstjänst?
 
Artikel 2               Liturgisk mångfald – ett enda mysterium
 

 

ANDRA AVDELNINGEN
KYRKANS SJU SAKRAMENT

FÖRSTA KAPITLET
DEN KRISTNA INITIATIONENS SAKRAMENT

Artikel 1               Dopets sakrament

I.            Vad kallas detta sakrament?
II.           Dopet i frälsningsordningen
III.          Hur firas dopets sakrament?
IV.         Vem kan ta emot dopet?
V.          Vem kan döpa?
VI.         Dopets nödvändighet
VII.        Dopets nåd
 
Artikel 2               Konfirmationens sakrament

I.            Konfirmationen i frälsningsordningen
II.           Konfirmationens tecken och rit
III.          Konfirmationens verkningar
IV.         Vem kan ta emot detta sakrament?
V.           Förvaltaren av konfirmationens sakrament
 
Artikel 3               Eukaristins sakrament

I.            Eukaristin – källan och höjdpunkten för kyrkans liv
II.           Vad kallas detta sakrament?
III.          Eukaristin i frälsningshistoriskt perspektiv
IV.         Det liturgiska firandet av eukaristin
V.          Det sakramentala offret: tacksägelse, åminnelse, närvaro
VI.         Påskmåltiden
VII.        Eukaristin – ”underpant på den kommande härligheten”

ANDRA KAPITLET
HELANDETS SAKRAMENT

Artikel 4               Botens och försoningens sakrament

I.            Vad kallas detta sakrament?
II.           Varför finns det ett försoningens sakrament efter dopet?
III.          De döptas omvändelse
IV.         Den inre boten
V.           Många former för bot i det kristna livet
VI.         Botens och försoningens sakrament
VII.        Vad botgöraren gör
VIII.       Den som förvaltar detta sakrament
IX.         Verkan av detta sakrament
X.           Avlaten
XI.         Firandet av botens sakrament
 
Artikel 5               De sjukas smörjelse

I.            Grundvalen för de sjukas smörjelse i frälsningsordningen
II.           Vem tar emot och förvaltar detta sakrament?
III.          Hur firas detta sakrament?
IV.         Verkningar av denna sakramentala gudstjänst
V.           Färdkosten, den kristnes sista sakrament

TREDJE KAPITLET
SAKRAMENT I GEMENSKAPENS TJÄNST

Artikel 6               Vigningens eller ordinationens sakrament

I.            Varför kallas detta sakrament för vigningens sakrament?
II.           Vigningens sakrament i frälsningshistorien
III.          De tre graderna i vigningens sakrament
IV.         Firandet av detta sakrament
V.           Vem kan meddela detta sakrament?
VI.         Vem kan ta emot detta sakrament?
VII.        Vigningssakramentets verkningar

Artikel 7               Äktenskapets sakrament

I.            Äktenskapet i Guds plan
II.           Vigselns liturgiska utformning
III.          Det äktenskapliga samtycket
IV.         Verkningarna av äktenskapets sakrament
V.           Den äktenskapliga kärlekens gåvor och krav
VI.         Huskyrkan

FJÄRDE KAPITLET
ANDRA LITURGISKA HANDLINGAR

Artikel 1               Sakramentalier
 
Artikel 2               Den kristna begravningen

I.            Den kristna människans sista påsk
II.           Begravningsgudstjänsten
 

 

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS


FÖRSTA AVDELNINGEN
MÄNNISKANS KALLELSE: LIVET I ANDEN


FÖRSTA KAPITLET
DEN MÄNSKLIGA PERSONENS VÄRDIGHET

 Artikel 1               Människan – Guds avbild
 
Artikel 2               Vår kallelse till salighet

I.            Saligprisningarna
II.           Längtan efter lycka
III.          Den kristna saligheten

Artikel 3               Människans frihet

I.            Frihet och ansvar
II.           Den mänskliga ordningen i frälsningshistoriskt perspektiv

Artikel 4               Mänskliga handlingars moraliska kvalifikation

I.            Källorna till mänskliga handlingars moraliska halt
II.           Goda och dåliga handlingar

Artikel 5               Lidelsernas moraliska kvalitet

I.            Lidelser eller passioner
II.           Lidelser och moraliskt liv

Artikel 6               Samvetet

I.            Samvetets dom
II.           Samvetsbildning
III.          Att välja enligt sitt samvete
IV.         Det felaktiga omdömet

Artikel 7               Dygderna

I.            Mänskliga dygder
II.           De teologala dygderna
III.          Den helige Andes gåvor och frukter
 
Artikel 8               Synden

I.            Barmhärtighet och synd
II.           Definition av synden
III.          Olika slags synder
IV.         Syndens allvar: dödssynd och mindre synd
V.           Syndens utbredning

ANDRA KAPITLET
DEN MÄNSKLIGA GEMENSKAPEN

Artikel 1               Person och samhälle

I.            Människan – kallad till gemenskap
II.           Omvändelse och samhälle
 
Artikel 2               Att delta i samhällslivet

I.            Auktoritet
II.           Det allmänna bästa
III.          Ansvar och delaktighet

Artikel 3               Social rättvisa

I.            Respekt för människan som person
II.           Jämlikhet och skillnader mellan människor
III.          Mänsklig solidaritet

TREDJE KAPITLET
GUDS FRÄLSNING: LAG OCH NÅD

Artikel 1               Den moraliska lagen

I.            Den naturliga moraliska lagen
II.           Den gamla lagen
III.          Den nya lagen eller evangeliets lag

Artikel 2               Nåd och rättfärdiggörelse

I.            Rättfärdiggörelse
II.           Nåd
III.          Förtjänst
IV.         Kristen helighet

Artikel 3               Kyrkan, moder och fostrarinna

I.            Moraliskt liv och kyrkans läroämbete
II.           Kyrkans bud
III.          Moraliskt liv och missionerande vittnesbörd

 

ANDRA AVDELNINGEN
DE TIO BUDORDEN

FÖRSTA KAPITLET

”DU SKALL ÄLSKA HERREN, DIN GUD,
AV ALLT DITT HJÄRTA,
AV ALL DIN SJÄL OCH MED HELA DITT FÖRSTÅND”

Artikel 1               Första budet

I.            ”Du skall tillbe Herren, din Gud, och endast honom skall du tjäna”
II.           ”Endast honom skall du dyrka”
III.          ”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig”
IV.         ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild”

Artikel 2               Andra budet

I.            Herrens namn är heligt
II.           Missbruk av Herrens namn
III.          Det kristna namnet

Artikel 3               Tredje budet

I.            Sabbatsdagen
II.           Herrens dag

ANDRA KAPITLET
”DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV”

Artikel 4               Fjärde budet

I.            Familjen i Guds plan
II.           Familj och samhälle
III.          Familjemedlemmars plikter
IV.         Familjen och Guds rike
V.           Samhällets auktoriteter och myndigheter

Artikel 5               Femte budet

I.            Respekt för människolivet
II.           Respekt för människors personliga värdighet
III.          Att bevara freden

Artikel 6               Sjätte budet

I.            ”Till man och kvinna skapade han dem...”
II.           Kallelsen till kyskhet
III.          Makarnas kärlek
IV.         Kränkningar av äktenskapets värdighet

Artikel 7               Sjunde budet

I.            Allas rätt att ha del av jordens tillgångar och rätten till privategendom
II.           Respekt för människan som person och hennes tillgångar
III.          Kyrkans sociallära
IV.         Ekonomiskt liv och social rättvisa
V.           Rättvisa och solidaritet mellan länder
VI.         Kärleken till de fattiga

Artikel 8               Åttonde budet

I.            Att leva i sanningen
II.           ”Att vittna för sanningen”
III.          Kränkningar av sanningen
IV.         Respekt för sanningen
V.           Bruket av massmedia
VI.         Sanning, skönhet och sakral konst

Artikel 9               Nionde budet

I.            Hjärtats rening
II.           Kampen för renhet

Artikel 10             Tionde budet

I.            Begärens frukt – oordning
II.           Andens önskemål
III.          Hjärtats fattigdom
IV.         ”Jag vill se Gud”

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

FÖRSTA AVDELNINGEN
BÖNEN I DET KRISTNA LIVET

FÖRSTA KAPITLET
BÖNENS UPPENBARELSE

Artikel 1               Gamla testamentet

Artikel 2               Vid tidens fullbordan


Artikel 3               Kyrkans tid


I.            Välsignelse och tillbedjan
II.           Begärande bön
III.          Förbön
IV.         Tacksägelse
V.           Lovprisning

ANDRA KAPITLET
BÖNENS TRADITION

Artikel 1               Vid bönens källor

Artikel 2               Bönens väg


Artikel 3               Vägvisare till bön

TREDJE KAPITLET
BÖNELIVET

Artikel 1               Bönens uttrycksformer

I.            Muntlig bön
II.           Betraktande bön – meditation
III.          Inre bön – kontemplation

Artikel 2               Bönens kamp

I.            Invändningar mot bön
II.           Hjärtats ödmjuka vaksamhet
III.          Att ha förtroende som barn
IV.         Att framhärda i kärlek
 

ANDRA AVDELNINGEN
HERRENS BÖN: ”FADER VÅR”

Artikel 1               ”Sammanfattning av hela evangeliet”

I.            I Bibelns mitt
II.           ”Herrens bön”
III.          Kyrkans bön

Artikel 2               ”Fader vår som är i himmelen”

I.            ”Med full förtröstan vågar vi säga”
II.           ”Fader!”
III.          ”Vår” Fader
IV.         ”Som är i himmelen”

Artikel 3               De sju bönerna

I.            ”Helgat varde ditt namn!”
II.           ”Tillkomme ditt rike”
III.          ”Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden”
IV.         ”Vårt dagliga bröd giv oss i dag”
V.           ”Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro”
VI.         ”Och inled oss icke i frestelse”
VII.        ”Utan fräls oss ifrån ondo!”
Avslutande lovprisning
 
Citatregister
Sakregister

>>