Hem

<<  Navigera  >>

DET APOSTOLISKA BREVET

”LAETAMUR MAGNOPERE”

SOM STADFÄSTER OCH OFFENTLIGGÖR
DEN NORMERANDE UTGÅVAN PÅ LATIN
AV
KATOLSKA KYRKANS KATEKES

 

JOHANNES PAULUS, BISKOP,
GUDS TJÄNARES TJÄNARE
ATT ALLTID IAKTTAGA

Till mina vördade bröder kardinalerna,
patriarkerna, ärkebiskoparna, biskoparna,
prästerna, diakonerna och till hela Guds folk.

Mycket stor är vår glädje över att den latinska utgåvan av Katolska Kyrkans Katekes, som av mig genom detta apostoliska brev stadfästes och offentliggörs och därigenom blir den normerande texten för detta verk, ser dagens ljus. Detta inträffar ungefär fem år efter det att den apostoliska konstitutionen Fidei depositum (”Trons skatt”) utkom den 11 oktober 1992. Den lade fram katekesens första text som utarbetats på franska språket för världen på dagen trettio år efter Andra Vatikankonciliets öppnande.

               Vi gläder oss alla åt att kunna konstatera med vilket välvilligt intresse katekesen överallt har tagits emot och hur vida spridd den har blivit. Framför allt gäller detta de lokalkyrkor som har ombesörjt en översättning till det egna språket så att den kunde bli tillgänglig för olika språkgrupper i världen. Detta bekräftar hur lyckligt det var att den extraordinära biskopssynod som hölls år 1985 av mig begärde att en katekes eller ett kompendium skulle sammanställas, som omfattar hela den katolska tros- och moralläran.

               Den katekes som utarbetats av ett särskilt råd av kardinaler och biskopar som år 1986 konstituerats för detta ändamål stadfästes och utgavs av mig genom ovan nämnda apostoliska konstitution. Den förblir också helt och fullt nu i kraft och är fortfarande fullt användbar samt får sin slutliga utformning genom denna normerande utgåva.

               Denna utgåva har utarbetats av ett råd av olika tjänstemän vid den Apostoliska stolen vilket inrättats av mig för detta ändamål. Detta råd, till vars ordförande jag utsett min vördade broder kardinal Joseph Ratzinger, har flitigt bemödat sig om att fullgöra den uppgift som anförtrotts åt det, framför allt genom att uppmärksamma de många förbättringsförslag som under dessa år från alla håll har kommit hit till Rom från hela den kyrkliga gemenskapen.

               Vi kan av blotta faktum att så många förslag kommit in för att fullända katekesen förstå att ett enastående intresse på många sätt vuxit sig starkt, också i icke-kristna trakter. Och vi kan på detta sätt bekräfta att den katekes som framlagts framstår som en fullständig och helgjuten framställning av hela den katolska läran, där var och en kan lära känna vad kyrkan bekänner och firar, hur den lever av sin tro och hur den ber i sin dagliga gärning. Likaså uppfattar man i katekesen avsikten och ivern att framlägga de enskilda delarna så att den kristna tro, vars viktigaste och nödvändiga beståndsdelar behandlas i katekesen, på bästa sätt skall kunna uppfattas av vår tids människor. Förvisso blir resultatet genom detta gemensamma arbete från så många av kyrkans delar det som jag uttalade i den Apostoliska konstitutionen Fidei donum: ”...så många rösters samstämmighet uttrycker verkligen det man kan kalla trons ‘symfoni’.” (KKK, 10).

               Därför har också detta råd övervägt de framförda förslagen, noga undersökt dem, ställt sina frågor till det framlagda materialet och överlämnat sina omdömen till mig för avgörande. Dessa omdömen har antagits av mig och har så småningom fått ingång i denna normerande latinska utgåva, i den mån de låter katekesens argument som rör den katolska trosskatten bli klarare, eller ser till att trons sanningar formuleras på ett sätt som är bättre lämpat för vår tids kateketiska undervisning. Denna katekesutgåva upprepar förvisso i sin läroframställning troget den text som jag med offentlig auktoritet i december 1992 lagt fram för Kyrkan och människornas värld. Den latinska normerande utgåva som i dag når offentligheten, fullgör på ett lyckligt sätt det arbete med att sammanställa katekesen som påbörjats år 1986 och som den ovan nämnda extraordinära synoden begärt. Framför sig har nu Kyrkan den nya utläggning med stor auktoritet av sin enda och beständiga apostoliska tro, som skall vara ”ett värdefullt och äkta medel till tjänst för den kyrkliga gemenskapen” och ”en säker norm för undervisningen i tron” samt en ”säker och autentisk hänvisningstext” (Fidei donum, KKK 12), som enskilda trakters och länders katekeser kan åberopa sig.

               I denna klara och väl sammansatta framställning av den katolska tron och läran skall den kateketiska undervisningen finna en absolut säker väg att i alla dess delar och i var och en av dem med ny iver lägga fram det kristna budskapet för vår tids människor. I denna bok skall varje kateket finna pålitlig och fast hjälp för att i den lokala kyrkan kunna förmedla den enda trosskatten då han eller hon bemödar sig om att visa på det kristna mysteriets förundransvärda enhet, och förena detta med de många behov och många olika livsvillkor hos dem som budskapet riktas till. Hela det kateketiska arbetet kan få en ny och vid impuls om man i detta arbete kan använda och rätt uppskatta denna efterkonciliära katekes.

               Detta tycks vara av ännu större betydelse då nu redan det tredje årtusendet närmar sig. Det krävs nämligen en särskild evangelisationsansträngning så att alla kan lära känna och ta emot evangeliets budskap och så bli ”fullvuxna och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet” (Ef 4:13).

               Jag uppmanar alltså ivrigt mina vördade bröder i biskopsämbetet, åt vilka Katolska Kyrkans Katekes särskilt anförtros, att utnyttja detta tillfälle då den normerande utgåvan utges, och energiskt se till att den latinska texten sprids. De bör bidra till att den beredvilligt tas emot som en gåva vilken ges åt de gemenskaper som anförtrotts åt dem. Därigenom kan dessa återupptäcka de trons rika skatter vilkas innebörd de ännu inte fullt och helt genomskådat.

               Må alla, var de än står i Guds folk, genom att endräktigt bemöda sig och komplettera varandra lära känna katekesen; må alla ta emot den, och må den samstämmighet i tron, vars källa och princip återfinns i Guds trefaldiga enhet, nå alla jordens ändar.

               Vi anförtror dessa önskningar åt Kristi Moder Maria, vars upptagning till himmelen med kropp och själ vi firar i dag. Må de uppfyllas – till alla människors andliga gagn.

 

Castelgandolfo den 15 augusti 1997, i det nittonde året av mitt pontifikat.Johannes Paulus II

<<    >>

Navigation

FÖRTEXTER

Innehåll
Kolofon
Förkortningar

Det apostoliska brevet Laetamur magnopere

Den apostoliska konstitutionen Fidei depositum

Prolog

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN

Register