Hem

<<  Navigera

SAKREGISTER

Huvuduppslagsord trycks i halvfet stil, likaså hänvisningar till definitioner eller exakta beskrivningar (t.ex. ”Vidskepelse 2110-2111). Hänvisningar till korta, sammanfattande texter trycks med kursivstil (t.ex. Vidskepelse - 2138). Andra uppgifter i sakregistret hänför sig till omnämningar eller förklaras närmare (t.ex. ”Abraham”: Abrahams bön 2570-2572). Ytterligare hänvisningar försedda med ”se” eller ”se även” lämnar fördjupad information om uppslagsorden.

Avgörande synpunkt vid framställningen av detta register har varit en så omfattande tematisk behandling av innehållet som möjligt, inte att få med allt som kommit på tal i boken.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Abort:2270-2275
exkommunikation som straff för abort: 2272
fördömande av direkt abort i urkyrkan: 2271
individens oförytterliga rätt till liv: 2273
skydd av mänskligt liv från konceptionsögonblicket: 2270, 2319, 2322-2323

Abraham
Abrahams bön: 2570-2572, 2592, 2635
Abrahams hopp: 1819
Abrahams kallelse: 59, 72, 762
i muslimernas trosbekännelse: 841
löfte till Abraham: 705-706, 762, 1222, 1716, 2810
som förebild för trons lydnad: 144-146, 165, 1080
uppfyllelse av de löften som getts åt Abraham: 422, 1725, 2619

Adventstid
se:Liturgi- kyrkoårets tider

Affekt
se:Lidelse

Agnosticism
former: 2127
som praktisk ateism: 2128

Alkohol
missbruk: 2290

Allmosa
anbefalls av kyrkan: 1032, 2462
som religiös handling: 1969
som uttryck för botfärdighet: 1434, 1438
som vittnesbörd om den broderliga kärleken: 2447, 2462
till gagn för avlidna: 1032

Allmänna bästa, (Det): 1906
det allmänna bästa och samhället: 1905
det allmänna bästa och staten: 1910
det allmänna bästa över världen: 1911
element av det allmänna bästa: 1906-1909
 fred och säkerhet: 1909
respekt för personen: 1907
samhällets väl: 1908
kyrkans omsorg om det allmänna bästa här på jorden: 1914
varje människas plikt att medverka till det allmänna bästa: 1913

”Allraheligaste”, (Det)
som namn på de eukaristiska gestalterna: 1330

Altare:1181-1182, 1383, 2570

Ambon:1184

Amputation
se:Terapi

Amulett:2117

Analogi
mellan Skaparen och det skapade: 41
trons analogi: 114

Anamnes
generellt i liturgiska sammanhang: 1103
i mässan: 1354, 1362
tillsammans med epiklesen mittpunkt i den sakramentala gudstjänsten: 1106

Ande
se:Helige Ande, (Den)

Anständighet
som Andens frukt: 1832
meningen med anständighet: 2522
olika uttryck för anständighet: 2523-2524
renhet kräver anständighet: 2521

Ansvar
ansvar för andras synder: 1868
att åta sig personligt ansvar inom allmännyttans ram: 1914
förminskande eller upphävande av ansvaret för en handling: 1735
handlingens upphovsman är ansvarig för varje direkt frivillig handling: 1736
människorna är på grund av sin frihet ansvariga för sina frivilliga handlingar: 1734
samvetet gör det möjligt för en människa att ta på sig ett ansvar: 1781

Antikrist:675
se även:Jesus, yttersta domen

Apostel
apostlarnas efterträdare: 3
apostlarnas lära som väg till saligheten: 1724
apostlarnas och deras efterträdares nyckelmakt: 981
förkunnar påskmysteriet: 571
har del av Kristi helande tjänst: 1506, 1510-1511
har genom Andens sändning del i Kristi fullmakt att helga: 1087
kallad av Jesus till efterföljelse: 1506
kyrkan är byggd på apostlarnas grundval: 857, 860
sändning av Jesus: 2, 858-859
vittne till uppståndelsen: 860
se även:Apostolisk succession

Apostolat: 863, 864, 900, 905

Apostolisk succession
a. gör det möjligt för biskoparna att giltigt förmedla vigningens (ordinationens) sakrament: 1576
a. i Österns kyrkor: 1399
a. som enhetens band i kyrkan: 815
a. som tecken för kyrkans katolicitet: 830, 833
a.:s betydelse för liturgin: 1087
apostlarna sörjde för att skaffa sig efterträdare: 77, 860-862
se även:Apostel

Apostoliska livets gemenskapsformer, (Det)
se:Evangeliska råd; Kyrka- struktur

Arbete
arbetslöshet: 2436
det mänskliga arbetets betydelse: 2427-2428, 2460
rätt till arbete: 2433
rättvis lön som rättmätig frukt av arbetet: 2434
strejk: 2435

Arvsynd, ursynd
se:Synd

Askes
som hjälp till självbehärskning: 1734, 2340
som väg till fullkomlighet: 2015

Astrologi:2116

Ateism:2123-2126, 2128, 2140

Auktoritet: 1897
a. nödvändig för samhället: 1898
a. och allmänt väl: 1906
a. och familj: 2199, 2207
a. och medborgarnas plikter: 2238-2242
auktoritetens grundval:
 i den mänskliga naturen: 1898
i Gud: 1899
i respekten för människan som person: 1930
alla auktoriteter är tjänst: 2234
auktoritetens uppgifter: 1902, 2236
förpliktelse att respektera samhällets myndigheter/auktoriteter: 2233
inskränkningar i alla auktoriteters rätt att utfärda befallningar: 2234
legitim auktoritetsutövning: 1903, 2236
riktig ämbetsutövning: 2235

Ave Maria:435, 2676-2678

Avfall: 2089, 817

Avgudadyrkan: 2113, 1852, 2112-2114

Avgörande
se:Samvete

Avhållsamhet:2370, 2520
a. och omgifta: 1650
för himmelrikets skull: 1619
som frukt av den helige Andes inverkan: 1832
se även:Äktenskap- fruktsamhet

Avlat: 1471
Kyrkans lära om avlat och avlatspraxis: 1472-1479, 1498

Avlösning
se:Botens sakrament- som liturgisk gudstjänst

Avsky
se:Lidelse;Mångfald

Avund: 2539
avundens rot och följder: 2540
som huvudsynd och dödssynd: 1866, 2538-2539, 2553-2554

Barmhärtighet:1829, 2447

Barn, barnuppfostran
se:Föräldrar

Barndop
se:Dop

Bedrägeri:2409

Befruktning
se:Äktenskap- ändamål

Begravningsgudstjänst
b. inget sakrament utan liturgisk gudstjänst: 1684-1685
former för begravningsgudstjänst: 1686
tecken och riter: 1687-1690

Begär: 2515, 2514-2517, 2535-2537

Bikt
se:Botens sakrament

Bildkult
förbud mot framställning av Gud i Gamla testamentet: 2129
ny ”bildepok” genom Kristi människoblivande: 2131
vördnad för bilder, men inte tillbedjan av dem: 2132

Biskop, episkopat
Biskop:
b. som apostlarnas efterträdare:
 se:Apostolisk succession
b.:s uppgifter:
 b. har ansvaret för sin lokalkyrka: 879, 1560
b. och utövandet av ledningsämbetet i kyrkan: 873, 894
b. som förkunnare och lärare: 888
b. som förvaltare av helgelsens ämbete: 893
b. som ledare för den eukaristiska gudstjänsten: 1142, 1561
Episkopat:
 biskoparnas makt och ställning: 895
e. som ledande ämbete i kyrkan: 873
e. som vigningsgrad: 1536
e. som viktigaste tjänande ämbete: 1555
se även:Vigningens/ordinationens sakrament

Biskopskollegium
apostlarna är utsedda av Kristus: 880
biskop, b. och påve: 877, 879, 881, 883, 886
b.:s ofelbarhet som särskild andlig gåva: 891
b.:s omsorg om hela kyrkans väl: 879, 1560
b. som uttryck för Gudsfolkets universalitet: 885

Biskopskonferens:887

Blygsamhet:1832

Bortförande, kidnapping: 2297

Bot
se:Botens sakrament; Ånger

Botens sakrament, bikt
andra medel för att uppnå syndaförlåtelse: 1434
avlösning, absolution:
 absolutionsformel: 1449
från synd: 1424
i livsfara: 1483
innebär inte befrielse från förpliktelse till gottgörelse: 1459
bikthemlighet: 1467, 2490
bot som biktfadern ålägger den biktande: 1460, 1494
bönens och skriftläsningens bidrag till syndernas förlåtelse: 1437
botens sakrament och dopet: 1425-1426, 1427, 1429
botens sakrament och eukaristin: 1436
botens sakrament som offentlig gudstjänst: 1482
botens sakrament är nödvändigt för frälsningen:
 för att dödssynder skall kunna förlåtas: 1395
för att gottgöra det som skett: 1459
för att människan skall kunna försonas med Gud och kyrkan: 1484
för att uppnå rättfärdiggörelsens nåd: 1446
som förberedelse för den heliga kommunionen: 1385
som liturgiskt uttryck för omvändelse och förlåtelse: 1440
den eskatologiska betydelsen av botens sakrament: 1470
förpliktelse att ta emot botens sakrament: 1457, 1493, 2042
försoningsgester i vardagslivet: 1435
förvaltaren av botens sakrament:
 det förvaltas av biskopar och präster: 1461, 1495
namn på botens sakrament:
 ”biktens sakrament”: 1424
”botens sakrament”: 1423
”förlåtelsens sakrament”: 1424
”försoningens sakrament”: 1424
”omvändelsens sakrament”: 1423
som liturgisk gudstjänst:
 förberedelse genom samvetsrannsakan: 1454
handlingens grundstruktur: 1480
i den historiska utvecklingen: 1447-1448
syndabekännelse som väsentlig beståndsdel av botens sakrament: 1456, 1458
väsentliga beståndsdelar av botens sakrament: 1491
som sakrament för försoningen med Gud och kyrkan: 980, 1440, 1486
stiftat av Kristus: 1446, 1485
verkan av botens sakrament:
 fundamental verkan av botens sakrament: 1422, 1496
försoning med Gud: 980, 1468
försoning med kyrkan: 980, 1469
ångerns betydelse: 1430-1433, 1452-1453, 1492

Botgärningar
innebörd: 1460
till förmån för avlidna: 1032
ånger som förutsättning: 1430

Broderlighet
b. i samhället: 2213
b. och solidaritet: 1939
den broderliga endräktens betydelse för kyrkan: 815, 821

Bud
se:Tio Guds bud; Lag

Bön: 2259, 2590
bönens källor: 2662
 den helige Ande: 688, 741, 2652
Guds ord: 2653-2654
hopp: 2098, 2657
kyrkans liturgi: 1073, 2655
kärlek: 2098, 2658
tro: 2098, 2656
vardagen: 2659-2660
bön för döende: 1020, 2299
bön i de troendes gemenskap: 2790-2793
bön i gemenskap med Maria: 2673-2679, 2682
bön mitt i människans historia:
 bön i det Gamla förbundet: 2568-2589, 2592-2597
bön i judendomen: 2577, 2579, 2586
bön mellan människans fall och upprättelse: 2568
i skapelsen: 2569
Jesu bön: 2598-2616, 2620
kyrkans bön: 2623-2625
Marias bön: 2617-2619, 2622
samtalet vid den brinnande busken som bönens urform: 2575
bön till den helige Ande: 2670-2672
bön till Fadern: 2680, 2779-2785, 2788, 2792, 2797-2802
bön till Jesus: 451, 2616, 2665-2669, 2681
bön är alltid möjlig: 2743
bön är nödvändig för att leva: 2744
bön är nödvändig för att upprätthålla kyrkans enhet: 821
bönens verkan: 2738-2741
familjens bön: 2685, 2694
förtröstan i bönen: 2777-2778
Guds och människans krav: 2560
helgon som bönens läromästare: 2683-2684, 2692
himlen som ”platsen” för Gud i bönen: 2794-2796
kristen bön:
 bön och liv är oskiljaktigt förenade med varandra: 2725, 2745, 2752
bön som Guds nådegåva och människans svar: 2725
bön som förutsättning för att hålla Guds bud: 2098
bön som människans svar på Guds tilltal: 2560-2562
bön som samverkan med Guds försyn: 2738
det innebörd som slutordet ”Amen” i bönen har: 1061-1065
den kristna bönens väsen: 2564-2565
Fader vår: 17
Gudsförhållandet i den kristna bönen: 2592, 2786-2788
Jesu särskilda ställning i den kristna bönen:
 Jesu namn som den kristna bönens hjärta: 435
kristen bön är bara möjlig i Jesu namn: 2664
olika bönetraditioner: 2650-2651, 2684
kritik mot bönen: 2726-2727
Jesus lär oss att be:
 att be i Jesu namn: 2614
bön för att göra Faderns vilja: 2611
bön i den helige Ande: 2615, 2661
bön i tre viktiga liknelser: 2613
bön i tro: 2609
bön med barnets djärvhet: 2610
bön och hjärtats omvändelse: 2608
med hjälp av sin egen bön: 2607, 2621
vaksamhet i bönen: 2612, 2730
misslyckande i bön: 2728
ständig bön: 2742
trosundervisningens betydelse när det gäller bön: 2688
ämbetsbärarnas bön: 2686, 2695
ödmjukhet som grund för bönen: 2559

Böneformer
begärande bön: 2629
 alltid och i all nöd: 2633
bön om att få omdömesförmågans och kraftens ande: 2846
bön om att älska sin nästa och sina fiender: 2842
bön om befrielse från det onda: 2850-2854
bön om det dagliga brödet: 2828-2837
bön om förlåtelse: 2631, 2838-2841
bön om ”Guds rikes ankomst”: 2646, 2816
förbön: 2634-2636, 2647
i Bibeln: 2630
Guds lov: 2639-2643, 2649
 att ”helga” Guds namn: 2807-2815
Guds lov som ett uttryck för vilken riktning kristen bön fundamentalt har: 2626
kyrkliga böneformer: 2625
stor variationsrikedom när det gäller formerna för kristen bön: 2644, 2663, 2684, 2693
tacksägelse: 2637-2638
tillbedjan: 2628
se även:Doxologi

Bönegrupper:2689

Böneliv:2697

Böneställen:2691, 2696

Bönesvårigheter
förströddhet: 2729
inre torka: 2731
tvivel: 2735-2737, 2756

Celibat
i de orientaliska kyrkorna: 1580
i den romersk-katolska kyrkan: 1579
se även:Vigning;  Jungfrulighet; Kyskhet

”Credo”
som benämning på en trosformulering: 187
uppbyggnad: 190-191
viktiga trosformuleringar: 193-195
se även:Trosbekännelse

Deism:285

Dekalog (Tio Guds bud): 2056
d. kan endast förverkligas i förening med Jesus: 2074
d. och de evangeliska råden: 2053
d.:s djupaste innebörd uppenbaras i det Nya förbundet: 2056
d.:s indelning och ordning: 2066
d.:s plats i kyrkans tradition: 2064-2068, 2078
d.:s ställning i det Gamla förbundet: 2056-2063, 2077
d.:s ställning i Jesu förkunnelse: 2052-2055, 2075-2076
förpliktelsen att hålla d.: 2072
innebörd:
 fundamentalt: 2070
som del av Guds uppenbarelse: 2059, 2070-2071
som förkunnelse av Guds vilja: 2063
som grundval och ljus för samvetet: 1962
som uttryck för människans grundläggande förpliktelser: 2072, 2081
som väg till saligheten: 1724
innehåll:
 det viktigaste budet: 2055
fundamentalt: 2067, 2080-2081
tro, hopp och kärlek i d.: 2086
moraliskt liv som svar på d. som Guds tilltal: 2062
textens enhet: 2069, 2079

Delkyrka, lokalkyrka: 833
den romerska kyrkans primat: 834
som en tillgång för kyrkan: 814, 835

Demoner
se:Änglar

”Depositum fidei” (Trosarv)
se:Kyrka; Tradition

Diakon, diakonat
den nåd som ges med d. och hör till d.: 1588
diakonat som vigningsgrad: 1536, 1543, 1569, 1593
d.:s uppgifter: 1570, 1596, 1630
”ständig diakon”: 1571
se även:Vigningens/ordinationens sakrament

Djur
djurens förhållande till människan: 2417-2418, 2457
djurens ställning i skapelsen: 2415-2416
djurförsök: 2417
ingen hänsynslös utsugning av djurriket: 2415

Djävul, Satan
djävulen utövar visst herravälde över människan genom synden: 394, 407
djävulens aktivitet tillåts av försynen: 395
djävulens makt är begränsad: 395
Jesu exorcismer: 550
Jesus frestas av djävulen: 538-540
människan frestas av djävulen: 397-398
som upprorsmakare mot Gud: 392
som ”fallen” ängel: 391, 414

Dogm, dogmer: 88
d. och ”sanningarnas hierarki”: 90, 234
d. och det andliga livet: 89
d.:s innebörd och formulering: 94

Doketism:465

Dop
att döpa och bli döpt:
 dop kan inte upprepas: 1272
dop som förrättas av lekmän: 903
dop som förrättas i nödfall: 1284
förmåga att ta emot dopet: 1246
ordinarie dopförrättare: 1256
barndop:
 barndop och trosundervisning: 1231
barndop som praxis från kyrkans äldsta tid: 1252, 1282
barndopet är viktigt för att uppnå befrielse från arvsynden: 1250
uppdrag till föräldrarna att främja barnens kristna liv: 1251
benämningar:
 ”dop”: 1214
”pånyttfödelsens bad i den helige Ande”: 1215
”upplysning”: 1216
dop och synd:
 dopet och botens sakrament: 1425-1426
dopet som syndaförlåtelsens första och främsta sakrament: 977-978, 985
dopet upphäver ursyndens verkningar i människan: 405
dopet åstadkommer rättfärdiggörelse: 1266, 1992
dopkandidatens ”nyskapelse”: 1265
efterskänkande av alla synder och syndastraff: 1263
ett begär efter att synda blir kvar: 1264
synden förorsakar förlust av dopets nåd: 1446
trots dopnåden är kamp mot synden fortfarande nödvändig: 978, 1264, 2520
dopet i kyrkan: 1226-1228, 1277
dopets fundamentala innehåll: 14
dopets liturgi: 1235-1245
 avsvärjelse av det onda: 1427
dop och första heliga kommunion: 1244
dopklädnad och dopljus: 1243
dopvattenvigning: 1238
 vattnet som symbol: 694
dopvälsignelse: 1245
exorcism: 1237
formler för själva dopet: 189, 232, 1240
förkunnelse av Guds ord: 1236
korstecken: 1235
smörjelse med krisma: 241-1242
trosbekännelse: 1237
väsentlig doprit: 1239, 1278
dopets nödvändighet:
 ”blodsdop”: 1258
dopet är nödvändigt för frälsningen: 846, 1257
också odöpta barn har en väg som leder till frälsning hos Gud: 1261
”önskedop”: 1258, 1260, 1281
dopets sakramentalitet:
 dopets, konfirmationens och vigningens gemensamma karaktär: 1121
ett av de sju sakramenten: 1113, 1210
ett kristet initiationssakrament: 1212
pånyttfödelsens sakrament: 1213
trons sakrament: 1253
dopets verkningar: 1279
 dopet bygger upp Kristi kropp: 798
dopet förenar människan med Kristus: 790
dopet ger människan ett outplånligt insegel: 1272-1274, 1280
dopet ger människan förmåga att fira liturgin: 1119, 1141
dopet ger människan den helige Andes gåvor: 1266
dopet ger människan de gudomliga dygderna: 1266
dopet gör det möjligt för människan att gå in i den eviga saligheten: 1257
dopet gör människan till ett Guds barn: 804, 1267-1270, 1997
dopet låter människan få del av alla troendes prästadöme: 1266
dopet skänker människan nåden att födas på nytt i Gud: 683
dopet upptar människan i ”Kristi kropp”: 790, 1267
ur dopet uppstår den döpta människans rättigheter och plikter: 1269-1270
dopfaddrarnas betydelse: 1253-1255
doplöften: 2340
dopnamn: 2156, 2165
Jesu dop:
 dopet med den helige Ande i jämförelse med Johannesdopet: 720
innebörden av Jesu dop: 536-537, 1223
Jesu dop av Johannes: 438
Johannesdopet: 720
tolkning och betydelse av dopet:
 dopet förblir ständigt bundet till tron: 1226
dopet i aposteln Paulus tolkning: 1227
dopet som ”brudmysterium”: 1617
dopet som det som åstadkommer förening med Gud: 931
dopet som grundvalen för det kristna livet: 1213
dopet som grundvalen för alla kristnas enhet: 838, 855, 1271
dopet som symbol för Kristi död på korset: 1220
dopet som tecken på att dö med Kristus: 628
förebådas i de stora händelserna i frälsningshistorien: 1217-1222
vuxendop: 1247-1249
se även:Katekumenat

Doxologi, lovprisning: 1103, 2639-2649, 2760, 2855
se även:Former för bön

Droger:2291

Dualism:285

Duva
som symbol för den helige Ande: 701

Dygd: 1803-1804, 1833-1834
de moraliska och teologala ges åt människan vid dopet: 1266
dygd och nåd: 1810
dygder och lidelser: 1768
fullkomnande av dygderna genom den helige Andes gåvor: 1831
kardinaldygder som hörnpelare i det moraliska livet: 1805
 klokhet: 1806, 1835
måttfullhet: 1809, 1838
rättvisa: 1807, 1836
tapperhet: 1808, 1837
kyskhet:
 förlovade pars kyskhet: 2350
gifta människors kyskhet i äktenskapet: 2349
kyskhet och homosexualitet: 2359
kyskhet och måttlighet: 2341
kyskhet som självutgivelse: 2346
kyskheten skyddar människan i hennes personliga integritet: 2337-2338
kyskheten som Guds nådegåva: 2345
kyskheten som kulturansträngning: 2344
kyskheten som personlig tillväxtprocess: 2343, 2395
okyskhet: 2351
självbehärskning: 2339-2340
synder mot kyskheten: 2351-2356, 2396
varje döpt människa är kallad till kyskhet: 2348, 2394
vänskapens betydelse: 2347
moraliska dygder: 1839
måttlighet:
 måttlighet är viktig för att man skall kunna sköta sin hälsa: 2290
vid fördelning av tillgångar: 2407
sanningskärlek: 2468, 2505
 i umgänget mellan människor: 2469
lögn som kränkning av sanningskärlekens dygd: 2485, 2504
solidaritet:
 solidaritetens dygd: 1942
solidaritet vid fördelning av tillgångar: 2407
teologala dygder:
 tro: 1814-1816, 1843
hopp: 1817-1821, 1843
kärlek: 1822-1829, 1844
som bevis för kärleken till Gud: 2095
som grundval för och kännetecken på den kristna människans moraliska handlande: 1813, 1840
sätter människan i stånd till att få del av den gudomliga naturen: 1812
tro, hopp och kärlek som teologala dygder: 1813, 1841
ytterligare viktiga dygder:
 rättvisa som ”religionens dygd”: 1807, 2095-2096

Död
som begränsning av det mänskliga livet: 1021
döden skiljer kroppen och själen åt: 1005, 1016
efter döden:
 ingen ”reinkarnation”: 1013
yttersta domen: 1038-1041, 1051-1052, 1059
skärselden: 1030-1032, 1054
himlen: 1023-1029, 1053
helvetet: 1033-1037, 1056-1058
Gud förutbestämmer inte någon till fördömelse: 1037
den saliga Gudsgemenskapens ofattbara mysterium: 1027
”visio beatifica”, det saliga skådandet: 1028
fulländningen av himmel och jord: 1042-1050
en kristen människas relation till döden:
 en god förberedelse på döden är viktig: 1014
döendes mottagande av sakramenten: 2299
vördnad för och uppmärksamhet inför döende: 2299
den kristna tolkningen av döden får sitt uttryck i liturgin: 1012
begravningens betydelse: 2300
relationen till avlidnas kroppar: 2300-2301
kristna tolkningar av döden:
 slutet på det jordiska livet: 1007
döden som människans yttersta fiende: 1008
döden är en följd av ursynden: 400-403, 413,1008, 1018
döden innebär att människan går in i Herrens död: 1006
döden som något som strider mot evangeliet: 164
dödens positiva innebörd i den kristna tolkningen: 1010-1014
döden som tillträde till det eviga livet: 1020
Jesu död:
 människans död blir meningsfylld bara genom Kristi död: 1009
Jesus som död: 650
Kristi nedstigande till de döda: 632-635

Dödsstraff
se:Straff

Dödssynd
se:Synd;Dödssynd

Döende
döendets betydelse:
 att gå hem till Gud: 1681
avslutning av det sakramentala livet: 1682
kyrkan som följeslagare i döendet: 1683
se även:Död

Ed
brytande av ed: 2152
e. i Jesu förkunnelse: 2153
e. i kyrkans tradition: 2154
mened: 2150-2152
villkor för avläggande av ed: 2155

Efterföljelse
se:Kallelse

Eld
som symbol för den helige Ande: 696, 718

Egendom
användning av egendom: 2404-2405
fördelning av tillgångar: 2407, 2451
förvärv av egendom: 2402
reglering av rätten till egendom från den politiska maktens sida: 2406
rätt till privategendom: 2401, 2403
tillgångars inriktning på det allmänna bästa: 2402, 2452

Ekonomi
den ekonomiska verksamhetens mål och tjänst: 2426
företagsledarnas ansvar: 2432
olika ekonomiska intressen: 2430
rätt till att ta ekonomiska initiativ: 2429
statens ansvar för ekonomin: 2431

Ekumenik:821

Embryo, foster
f. är från och med konceptionen en mänsklig person: 2274
plikt att skydda fostret: 2274
se även:Äktenskap

Eparki:833

Epikles
i den sakramentala gudstjänsten: 1106, 1127
i gudstjänsten: 1105
som bön om delaktighet i Kristi mysterium: 1109

Episkopat
se:Biskop

Epok
se:Frälsningshistorisk epok

Eremit
se:Evangeliska råd; Kyrka- struktur

Ersättningsmoderskap:2376

Eskatologi, Den yttersta tiden
se:Jesus- Kristi återkomst

Eukaristi
beteckningar för eukaristin:
 ”brödsbrytelse”: 1329
”bröllopsmåltid”: 1617
”den heliga mässan”: 1332
”den heliga och gudomliga liturgin”: 1330
”det heliga offret” eller ”mässoffret”: 1330
”eukaristi”: 1328
”Herrens måltid”: 1329
”kommunion”: 1331
”sammankomst”: 1329
som beteckning för de eukaristiska gestalterna: 1355
”åminnelse”: 1330
endast giltigt vigda präster förestår eukaristin: 1411
eukaristin innebär förpliktelser mot de fattiga: 1397
eukaristin som sakrament:
 eukaristin som det centrala kristna sakramentet: 1211, 1324
eukaristin som ett av de sju sakramenten: 1113, 1210
som kristet initiationssakrament: 1212, 1322
som sakrament för dem som står i full gemenskap med kyrkan: 1395
som sakrament för övergången från död till liv: 1524
eukaristins betydelse:
 eukaristin gör det möjligt för människan att få del av det gudomliga livet: 1325
eukaristin gör Gudsfolkets enhet möjlig: 1325
eukaristin i kyrkans helgande ämbete: 893
eukaristin som den kristna trons summa och sammanfattning: 1327
eukaristin som förening med Gud: 1118
eukaristin som förening med Kristus: 790, 1382, 1416
eukaristin som försmak av uppståndelsen: 1000, 1370
eukaristin som kraftkälla för prästämbetet: 1566
eukaristin som källa till och höjdpunkt i det kristna livet: 1324-1327
eukaristin som åminnelse av frälsningsmysteriet: 1099
eukaristins eskatologiska betydelse:
 eukaristin som försmak av den kommande härligheten: 1402
eukaristin som tydligt tecken på hoppet om en ny himmel och en ny jord: 1405
Jesu tolkning vid den sista måltiden och kyrkans fortsättning av denna tolkning: 1403-1404
eukaristins offerkaraktär:
 alla troende deltar i offrets frambärande: 1372
det eukaristiska offrets förening med den himmelska liturgin: 1326, 1370
eukaristin som lovoffer: 359-1361, 2643
eukaristin som offer: 1365-1372, 1410, 1414
frambärande av offret för avlidna troende: 1371
hela kyrkan förenas i det eukaristiska offret: 1369
Kristi offer på korset blir närvarande: 1366
eukaristins tecken: 1333-1336, 1412
 bröd och vin i det Gamla förbundet: 1334
bröd och vin: 1333
eukaristin som ”stötesten”: 1336
Jesus använder sig av bröd och vin: 1335
helgerån som begås mot eukaristin är särskilt förkastliga: 2120
huvudsakliga verkningar av eukaristin:
 eukaristin befriar från synd: 1393-1394
eukaristin bevarar för dödssynd: 1395
eukaristin fördjupar föreningen med Kristus: 1391, 1416
eukaristin förökar dopets nåd: 1392
eukaristin skapar kyrkan: 1396, 1407
eukaristin stärker själens liv: 1394
instiftelse av eukaristin:
 instiftad av Jesus Kristus: 611, 1323, 1337-1340, 1406
instiftad ”till syndernas förlåtelse”: 1846
Kristi närvaro i eukaristin:
 Kristi mysteriums närvaro: 737
Kristi närvaro i de eukaristiska gestalterna: 1088, 1373-1377, 1413
Kristi närvaros betydelse i kyrkan: 1380-1381
kultisk vördnad för de eukaristiska gestalterna: 1378, 1418
mottagande av kommunionen: 1415, 1417
”transsubstantiation”: 1373-1377, 1413

Eukaristifirande, Kommunion, Mässa
den eukaristiska gudstjänstens betydelse på söndagen: 2177-2179
eukaristisk gemenskap:
 eukaristisk gemenskap med andra kyrkor: 1398-1401
eukaristisk gemenskap med de orientaliska kyrkorna: 1399
eukaristisk gemenskap med reformationskyrkorna: 1400
förpliktelse att delta i den eukaristiska gemenskapen på söndagar och helgdagar: 1389, 2180
gudstjänst enligt Kristi uppdrag:
 deltagande i den eukaristiska gudstjänsten som kyrkobud: 2042
i kyrkan från början: 1342-1343, 1345
som mitten av kyrkans liv: 1343
som åminnelsegudstjänst av Kristi offer: 1356-1357, 1409
uppdrag till eukaristins firande: 1341-1344
struktur och förlopp:
 grundstruktur:
 den eukaristiska gudstjänstens två delar: 1346, 1408
de viktigaste beståndsdelarna i den eukaristiska gudstjänsten: 1345-1355
betydelsen av biskopens eukaristi: 893
den eukaristiska gudstjänstens ledare: 1142
eukaristin som prästämbetets handling ”i hela kyrkans namn”: 1552
förlopp:
 de troendes sammankomst: 1348
ordets liturgi: 1349
offergåvornas tillredelse: 1350
kollekt: 1351
prefation: 1352
eukaristisk bön: 1353-1354
 anamnes och epikles som den eukaristiska gudstjänstens centrum: 1106, 1353-54
eukaristisk bön som åminnelsehandling: 1362-1366
Fader vår: 1355, 2770
utdelande av kommunionen:
 av lekmän: 903
betydelse: 1355
i livsfara: 1401
mottagande av kommunionen:
 enträgen inbjudan till kommunion: 1384
tillträde till kommunionen i den ålder då man uppnår bruket av sitt förnuft: 1244
förberedelse för kommunionen: 1385-1387
kommunion i varje mässa: 1388
kommunion ”under båda gestalterna”: 1390
mottagande av kommunionen som kyrkobud: 2042
kommunionens frukter: 1391-1396
uppbyggnad av gudstjänsten i enlighet med den Uppståndnes påskmåltid: 1347

Eukaristisk bön
se:Eukaristi

Eutanasi
att avbryta eller underlåta att ge vård: 2278
direkt eutanasi: 2277, 2324
plikt att skydda handikappade eller försvagade människor: 2276

Evangeliska råd
evangeliska råd läggs fram för varje kristen som rättesnöre: 915
evangeliska råd och evangeliets lag: 1973-1974
evangeliska råd och Tio Guds bud: 2053
evangeliska råd som löften i Kristi närmare efterföljd:
 den eskatologiska aspekten på de evangeliska råden: 931-933
eremitlivet: 920-921
evangeliska råd i många former: 917-919
kommuniteter som för ett apostoliskt liv: 930
ordensliv: 925-927
sekularinstitut: 928-929
som uttryck för ett åt Gud vigt liv: 914-916, 944-945
vigda jungfrur: 922-924
se även: Fattigdom; Lydnad; Kyskhet; Jungfrulighet; Kyrka– Struktur – stånd

Evangelium
evangeliernas ställning och betydelse i Nya testamentet: 125-127
evangeliernas uppkomst: 126
evangelium och det Gamla förbundets lag: 1963
evangelium som glatt budskap: 571
evangelium som uppenbarelse av Guds barmhärtighet mot syndare: 1846
tradition om Jesu liv i evangelierna: 514-515, 534, 573
två sätt att ge Jesu budskap vidare: 76
uppdrag att förkunna evangeliet: 2

Evigt liv
att skåda Guds väsen: 1023
död som inträde i det eviga livet: 1020
se även:Uppståndelse, de dödas

Exkommunikation
avlösning: 1463
som straff: 1463

Exorcism: 1673
exorcismer vid dopet: 1237
Jesu exorcismer: 550

Fader
se:Föräldrar; Treenighet; Gud

Fader vår
betydelse: 2761-2764, 2774
de sju bönerna: 2803-2854, 2857-2865
den eskatologiska innebörden av Fader vår: 2771
Fader vår inom ramen för initiationssakramenten: 2769
Fader vår inom ramen för firandet av eukaristin: 2770
”Herrens bön”: 2765-2766, 2773, 2775
kyrkans bön: 2767-2768, 2776

Familj: 2204
betydelse: 1655-1658, 2208
betydelsen av bön i familjen: 2685
familj och samhälle:
 familj som en första rangens gemenskap: 2206
familj som naturligt samhälle: 1882
familj som samhällets urcell: 2207
familjemedlemmarnas plikter:
 aktning för barnen: 2215
omyndiga barns lydnad mot sina föräldrar: 2216-2217
vuxna barns plikter mot sina föräldrar: 2217-2218
familjen och följderna av skilsmässa: 2385
familjen och kallelsen till närmare Kristusefterföljelse: 2231
familjens instiftande, väsen och mål: 2201-2203
syskonrelationernas betydelse: 2219
se även:Föräldrar

Fartberusning:2290

Fasta, Fastetid
fasta som kyrkobud: 2043
fasta som uttryck för bot: 1434, 1438
Jesu fasta och fastetiden: 538-540
se även:Liturgi– Liturgiska tider

Fattiga, fattigdom
aktiv kärlek till de fattiga: 2443-2449, 2462-2463
andlig fattigdom i Kristi efterföljelse: 2544-2547
de rika ländernas moraliska ansvar: 2439-2440
fattigdom som evangeliskt råd: 915, 944
se även:Utvecklingshjälp; Evangeliska råd; Rättvisa

Fiendskap:1852

”Filioque”: 246
i trosbekännelsens utveckling: 247
i östlig och västlig tradition: 248
se även:Trefaldighet; Helige Ande, (Den)

Folkmord:2313

Frammanande av döda:2116

Fred, frid: 2304
f. som kärlekens frukt: 1829
f. som verkan av den helige Ande: 736, 1832
grunderna för det som hotar freden måste avlägsnas: 2317
jordisk fred som ”bild av Kristi fred”: 2305

Frestelser i bönen
brist på tro: 2732, 2755
missmod: 2733, 2755

Frihet: 1731, 1744
bruk av friheten:
 bruk av f. i relationer mellan människor: 1738
frihetens möjligheter: 1861
förutsättningar för att bruka denna rätt: 1740
rätt till att bruka sin f.: 1738, 1747
frihet och ansvar:
 f. som människans förtjänst: 2008
på grund av sin frihet är människan ansvarig för sina viljemässiga handlingar: 1734, 1746
f. gör människan till en moralisk personlighet: 1749, 1745
f. och det goda: 1733
f. som Guds gåva:
 f. och nåd: 1742
frihet genom Kristus: 908, 1741, 1748
människan är skapad fri: 1730
f. som möjlighet att välja mellan gott och ont: 1732
frihetens gränser: 1739
verkan och fulländning av f.: 1731

Fromhet
som gåva av den helige Ande: 1831

Fromhetsformer
dessa formers och uttryckssätts betydelse: 1674-1676
som uttryck för ett kristet liv: 1674, 1679

Fruktan:1765
och möjligheten att göra någon ansvarig för en gärning: 1735

Fruktbarhet, ofruktbarhet
se:Äktenskap; Äktenskapets sakrament

Frälsning
fortsättningen av frälsningsverket i liturgin: 1069
frälsning genom Kristus som mitten av det kristna budskapet: 571, 601, 705
frälsning i Gamla testamentet: 122
frälsning i Nya testamentet: 124
frälsning i tro: 161
frälsningen är urkällan för Kristi myndighet över världen: 669
frälsningens innebörd kan enbart fattas i tron: 573
Gud förkunnar frälsning för människan: 55
ingen frälsning utan ett liv i överensstämmelse med den: 837
kommer från Gud allena: 169
se även:Salighet; Frälsningshistorisk epok

Frälsningshistorisk epok; frälsningshistoria:489, 1092, 1095, 1168

Fullkomlighet
se:Helighet

Fulländning vid tidens slut
fulländning av himlen och jorden: 1042
människans fulländning: 1042, 1050
när det gäller kosmos: 1046
tidpunkten för människans fulländning är okänd: 1048

Födelsekontroll
se:Äktenskap- fruktsamhet

Förargelse
ansvar för förargelse: 2287
genom lag, institutioner eller opinionsbildning: 2286
genom personer med auktoritet, fostrare och lärare: 2285
innebörd och betydelse: 2284, 2326

Fördrag: 2410-2411

Förfalskning:2409

Förkunnelse av evangeliet
att förkunna evangeliet för alla människor är nödvändigt för frälsningen: 848
att ge arvet från Kristus vidare: 3
evangelieförkunnelse och trosundervisning: 6
evangelieförkunnelse som liturgi: 1070
förkunnelseuppdraget fullbordas då Kristus stiger ned i dödsriket: 634
motivet för detta är kärleken till Kristus: 49, 429
uppdrag att sprida uppenbarelsen: 2, 3, 58, 74

Förmätenhet:2091, 2092

Förnuft
förnuft och lag: 1951
förnuft och tro: 156-159
förnuft som mänsklig förmåga: 286
synd som brott mot förnuftet: 1849

Församling: 2179

Förskingring:2409

Förstånd
som den helige Andes gåva: 1831

Försumlighet, slarv, oaktsamhet, vårdslöshet
och ansvar för en handling: 1735

Försvar
berättigat självförsvar och mord: 2263
plikt att rättmätigt försvara sig själv: 2265, 2231
rätt till att genomdriva sin egen rätt till liv: 2263
rätt till kollektivt och personligt självförsvar: 1909
samhällets rätt till självförsvar: 2266
villkor för ett militärt försvar: 2309

Försyn
Bibelns vittnesbörd: 303
försynen och det onda: 309-314, 324
försynen och det skapades medverkan: 306-307, 323
Gud kan uppenbara framtiden: 2115
Guds rådslut i skapelsen: 302, 321
Jesus kräver förtröstan på försynen: 305, 322

Förtal
kränkning av någons goda namn och rykte: 2477

Förtjänst: 2006
förtjänst av nåd: 2010, 2023-2025
Kristi kärlek är källan till alla förtjänster inför Gud: 2011
människan har ingen förtjänst i förhållande till Gud: 2007
människans förtjänst: 2008

Förtvivlan:2091

Föräldrar, barn, barnuppfostran
barn som tecken på Guds välsignelse: 2373
barnens plikter: 2214-2220, 2251
barnuppfostran:
 barnuppfostrans fundamentala rättigheter och plikter: 2221
barnuppfostrans innehåll: 2222-2223
den fundamentala rätten att välja skola för sina barn: 2229
plikt att tillgodose deras materiella och andliga behov: 2228
plikt att uppfostra barn i tron: 2224-2225
föräldrarnas plikter: 2221-2231, 2253
Gud som Fader och mänskligt föräldraskap: 2214
kärlek till föräldrarna i Tio Guds bud: 2197, 2247-2248
 hur skall man åtlyda det?: 2200
kärlek till föräldrarna som grund för den kyrkliga socialläran: 2198
till vilka riktar sig det budet? Vilken omfattning har det?: 2199
”rätten att skaffa barn”: 2378
se även:Äktenskap; Familj

Gamla förbundet, (Det)
Kyrka och judendom: 839-840
lagen i det Gamla förbundet: 1961-1964
prästadöme i det Gamla förbundet: 1539-1541

Gamla testamentet
enhet mellan det Gamla och det Nya testamentet: 128-130
Gamla testamentet i kyrkans liturgi: 1093, 1156
Guds uppenbarelse i Gamla testamentet: 697, 707
som inspirerad skrift i kristendomen: 121

Giftermål
se:Äktenskap

Girighet, habegär:1866

Gisslan:2297

Glädje:301, 523, 1829, 1832
se även:Salighet

Glädjebudskap
se:Evangelium

Gnosis:285

Godhet
Guds godhet:
 se:Gud- egenskaper
som frukt av den helige Ande: 736, 1832

Gott
när det gäller att bestämma innebörden av en handling: 1755-1756

Gottgörelse
plikt till gottgörelse i Nya testamentet: 2412, 2424
plikt att lägga till rätta då sanningen kränks: 2487, 2509

Gud
att tala om Gud: 39-43, 48
förbud mot att använda Guds namn på magiskt sätt: 2149
förbud mot att missbruka Guds namn: 2146, 2161-2162
Gud, den allsmäktige:
 Gud kan uppenbara framtiden: 2115
Guds allmakt: 268-274, 275-278
Guds allmakt i Bibeln: 269
Guds allmakt och det onda: 277, 309-312, 314, 395, 412
Guds allmakt är inte detsamma som godtycke: 271
Guds försyn: 302-314
Guds skenbara vanmakts mysterium: 272-274
Gud, den Helige:
 Guds helighet i Jesu uppenbarelse: 2812
Guds helighet i de kristnas liv och bön: 2814
Guds helighet i Gamla testamentets uppenbarelse: 2809
Guds helighet och härlighet: 2809
Guds helighet som hans gudomliga väsens mysterium: 2807
Gud, Skaparen:
 det skapades värde och värdighet: 308
Gud som ”första orsak”: 300, 304, 308
Gud, upphöjd över skapelsen: 300, 303
Gud verkar i det skapade: 308
världens Skapare: 295-300
världens upprätthållare: 301
Guds egenskaper:
 Gud har en faders drag: 370
Gud har moderliga drag: 370
Gud liknar en äkta man: 370
Gud är god: 385
Gud är kärleken: 218-221, 733
Gud är sanningen: 214-217, 2465
Gud är varken man eller kvinna: 370
Guds existens: 33, 231
Guds namn:
 ”Adonai”: 209
”JHWH”: 205-206, 210-211, 213-214
”Kyrios”: 209
Guds namn i eden: 2150, 2164
Guds särskilda frälsningsgärningar:
 det Nya förbundet: 64
Gud inspirerar författarna till den heliga Skrift: 105-106
Gud räddar Israel från synden: 431
Gud sände sin Son: 422
Gud uppenbarar sig för Mose: 205
kallar Israel: 62-64, 218-219, 2085
Guds verk med människan:
 endast Gud kan uppfylla människans längtan efter lycka: 1718
Gud förutbestämmer inte någon till fördömelse: 1037
Gud kallar människan: 30, 2567
Gud tar sig an människan som sitt barn: 2782-2785
Gud uppenbarar sig själv: 35
Gud uppenbarar sig som befriare i historien: 2084
Gud vill förhärliga människan: 2012
Gud överger inte människan efter syndafallet: 410
Guds frälsningsvilja för alla människor: 74
Guds sökande går före människans sökande: 2567
Guds verk: 1, 275
människans Skapare:
 Gud låter människan bli sin medarbetare i Skapelsegärningen: 307
Gud skapade människan som förnuftig, fri person: 1730
Gud skapade människan av kärlek: 1604
Gud skapade människan: 1
synd som kränkning av Gud: 1850

Guds tjänare
i texterna om Guds tjänare visar sig väsentliga drag hos Messias: 713
Jesus som Guds tjänare: 555, 580, 601, 608, 615

Gudsdyrkan
alla människor är förpliktade att dyrka Gud: 2105
bruk av ord när det gäller något heligt: 2142
försyndelser mot gudsdyrkan: 2118-2122
 att fresta Gud: 2119
helgerån: 2120
simoni: 2121
svordomar som brist på respekt för Gud: 2149
ära Guds namn: 2143

Gudskunskap
kunskap om Gud och människans själ: 33
människan kan nå kunskap om Gud: 31, 34, 54-55
 genom förnuftet: 35, 36
genom nåden: 35
genom uppenbarelse: 35, 38
kunskap om Gud i historiskt givna förhållanden: 37
naturlig kunskap om Gud: 32, 47
som den helige Andes gåva: 1831

Gudstjänst
se:Liturgi

Handlande, handling
avsikt och mål för en handling: 1752-1753
betecknande av en handling som god eller dålig: 1749-1750, 1755-1756, 1757, 1760
objekt för en handling: 1751, 1758
omständigheter och följder av en handling: 1754
salighet som mening med och mål för det mänskliga handlandet: 1719, 1723
ändamålet helgar inte medlen: 1753, 1759

Handpåläggning
som ledsagande tecken vid utdelningen av ett sakrament:
 vid de sjukas smörjelse: 1507
vid konfirmationen: 1288
vid vigningen: 1538, 1568, 1569, 1573
som ledsagande tecken vid utdelandet av sakramentalier: 1668
som tecken på uppdraget som ges åt apostlarnas efterföljare: 1556

Hasardspel:2413

Hat
som lidelse: 1765
är en svår synd: 2303
förbud mot hat i bergspredikan: 2262

Helgdagar
påbjudna helgdagar utom söndagar: 2177

Helige Ande, (Den)
den h. Andes gåvor: 768, 798-801, 1830
 Anden ger styrka, nytt mod och lugn i de sjukas smörjelse: 1520
Anden i helandets särskilda nådegåva: 1508
Anden i vigningens sakrament: 1585-1589
Andens frukter: 736, 1832
Andens fullmakt att förlåta synder: 827
Andens gåvor i dopet: 1266
den helige Andes sju gåvor: 768, 798-801, 1831, 1845
främsta gåva är kärleken: 733, 735
ökning av Andens gåvor i konfirmationen: 1303
den helige Ande i Guds frälsningsverk:
 Anden, folkets samling och Johannes Döparen: 718, 720
Anden förbereder genom Skriften Messias ankomst: 702
Anden förbereder Maria på hennes roll i Guds frälsningsplan: 722, 725, 744
Anden i Gamla testamentets gudsuppenbarelser: 707
Anden i Jesu förkunnelse: 714, 728
Anden i profeternas förkunnelse: 715
Andens ställning i frälsningsplanens förverkligande: 685-686
den helige Andes utgjutande på pingstdagen: 731
i Andens kraft tar Maria emot och föder Guds Son: 723
Jesus lovar att den helige Ande skall komma: 706, 729
den helige Andes namn:
 ”den helige Ande, helig Ande”: 691
”sanningens Ande”: 692
”Tröstare, Hjälpare”: 692
den helige Andes sändning som djupaste mysterium i Treenigheten: 237
den helige Andes uppenbarelse av sig själv: 687
den helige Andes verk:
 i kyrkan:
 Anden har ansvaret för missionsarbetet som sker genom kyrkan: 852
Anden i kyrkans liturgi: 1091-1109
Anden styr och bistår kyrkan: 768, 747
Anden åstadkommer kyrkans enhet: 813
Anden är kyrkans levande minne: 1099
den helige Andes uppgifter i kyrkan: 737, 739
kyrkan som den helige Andes tempel: 797-798
med alla människor:
 Anden benådar människan: 2003
fostrar genom nåden till andlig frihet: 1742
framkallar tro: 684
från Anden kommer all helighet: 749
ger alla skapade varelser tillvaro och liv: 703
ger den likhet med Gud som gått förlorad tillbaka: 734
gör förbindelsen med Kristus möjlig: 683
kommer oupphörligen i världen: 732
uppenbarar Gud: 687
uppenbarar Treenigheten: 244, 684
är bönens läromästare och källa: 741, 2652
är ”främste författare” till den heliga Skrift: 304
en enda sändning tillsammans med Sonen: 689-690, 727, 743
kännedom om den helige Ande som gudomlig person: 731
liv ”i den helige Ande”: 740, 1699, 2017
 Anden och människans omvändelse: 1433
Anden och syndernas förlåtelse: 976
den synd som kallas ”hädelse av den helige Ande”: 1864
namn i Nya testamentets brev och Apostlagärningarna: 693
som gudomlig person av samma väsen som Fadern och Sonen: 685, 689
symboler för den helige Ande:
 duva: 701
eld: 696
”Guds finger”: 700
”Guds hand”: 699
moln och ljus: 697
sigill: 698
smörjelse: 695
vatten: 694
tro på den helige Ande: 14, 152, 175, 202, 742

Heliga Skrift, (Den) – Bibel: 81
Bibelns betydelse:
 Bibeln som källa till bön: 2653-2654
som kraftkälla för kyrkan: 104, 131
som näring för det kristna livet: 141
Bibelns mening och tolkning:
 Bibeln kan tolkas på flera sätt: 115-119
bibelstudium: 132, 133
exegetens uppgift: 119
fri tillgång till Bibeln för de troende är ett krav: 131
grundprincip för tolkning av Bibeln: 111, 137
typologi: 128-130
utläggning: 109, 119
den heliga Skrift:
 Gamla testamentet: 121-123
 Första Mosebokens särställning: 289
Gamla testamentet kan inte avskaffas: 123
judisk indelning av den heliga Skrift: 702
kristen bibelkanon: 120, 138
Nya testamentet: 124-127
 centrala ämne är Kristus: 124
evangeliernas betydelse: 125, 127, 139
författarskap och inspiration:
 Bibeln som Guds ord: 103, 104, 135
Gud som Bibelns upphov: 105, 136, 304, 688
Kristus som Faderns enda ord: 102, 134
människor som inspirerade författare: 105, 702
hur läser kyrkan den heliga Skrift?: 129, 140
Skriften lär sanningen: 107
Skriften och traditionen: 78, 80-84, 95

Heder
rätt till gott namn och rykte, heder och ära: 2479

Helgerån: 2120

Helighet, helgon
Helgon:
 de heligas gemenskap: 946-959
helgon som det ställe där den helige Ande verkar i kyrkan: 688
helgon som det ställe där den helige Ande verkar i människan: 686
helgon som exempel på kristen helighet: 717, 2030
helgonens förbön: 956
innebörden av den helgonförklaring som utförs av kyrkan: 828
som följeslagare till bön: 2683-2684
som skyddshelgon: 2156
Helighet:
 alla kristna är kallade till helighet: 2013-2014, 2028-2029
Gud vill människans förhärligande: 2012
helighet framställs genom kyrkan: 2030
vägen till helighet går också över askes: 2015

Helvete: 1033
Gud förutbestämmer ingen till fördömelse: 1037
helvete som följd av dödssynder: 1861
helvetet i Jesu förkunnelse: 1034
helvetet i kyrkans lära: 1035
helvetet som maning: 1036
som fördömelsens ort: 633

Heresi: 2089, 817

Herrens dag
se:Söndag

Hierarki:785, 871-872, 904, 1569, 2632
sanningarnas hierarki: 90, 234
värdenas hierarki, värdeskala: 1886, 2236, 2244, 2425

Hierarkisk:771, 874, 1206, 1547, 1559

Himmel
som ”stället där de saliga lever”: 1023-1029
som ”stället där Gud lever”: 326
”synlig och osynlig värld”: 325
se även:Värld; Skapelse

Himmelsfärd
se:Jesus– Jesu liv

Hjärtats renhet: 2518
i kamp mot begärelsen: 2517, 2530
kräver anständighet: 2521, 2533
kräver renhet i samhällsmiljön: 2525
medel för att uppnå renhet: 2520, 2532
mål: 2519, 2531

Homosexualitet: 2357
förbud mot diskriminering av homosexuella människor: 2358
och kyskhet: 2359

Hopp: 2090
hopp i det första av de tio budorden: 2086
kristet hopp och israelitiska förhoppningar: 1819
som gudomlig dygd: 1813, 1817-1821
som källa till bön: 2657
synder mot hoppet: 2091

Horoskop:2116

Hungersnöd:2269

Hypostas, hypostatisk union: 252, 464-469
se även:Treenighet- gudomliga personer

Hädelse:2148

Häftighet:1852

Hälsa
h. och konsumtion av droger: 2291
h. och kroppskult: 2289
h. och måttlighetens dygd: 2290
plikten att bära omsorg om hälsan: 2288

Hämnd:2262

Ikon: 1159
betydelse: 1160-1161, 2141

Immanuel
som beteckning för Messias: 712

Incest: 2388-2389

Initiation
se:Dop;  Konfirmation; Eukaristi; Katekumenat

Inkarnation
som enastående händelse i förverkligandet av Guds frälsningsplan: 464, 470
se även:Jesus- Jesu liv

Inkulturation
i katekumenatet: 1232
i kyrkans missionsuppdrag: 854
i liturgin: 1205-1206

Insikt
i. som gåva av den helige Ande: 1831

Inspiration
Skriftens inspiration: 106
se även:Heliga Skrift, (Den)

Interkommunion
se:Eukaristi:Eukaristisk gemenskap

Ironi: 2481

Islam
Abrahams tro i muslimernas bekännelse: 841
förhållandet mellan kyrkan och Islam: 841

Israel, israeliter
dyrkan av Gud som Räddare i Israel: 433
förkunnelsen om Jesus för Israel: 436-440, 522
Gud uppenbarar sig för Israel som Skapare: 287-288
Gud uppenbarar sin lag för Israel: 1961
Gud uppenbarar sitt namn för Israel: 203-204
Gud utväljer ett folk åt sig: 62-64, 218, 238, 2085
Guds kärlek till Israel: 218-219
Gudsfolkets samling som ”kyrka”: 751
”Guds söner” som beteckning för israeliterna: 441
Israel ”de fattigas folk”: 711, 716
Israel mellan lagens gåva och exilen: 708-710
Israel räddas av Gud från synden: 431
Israels förebråelser mot Jesus: 576, 579
Israels hopp: 674
Israels kallelse är oåterkallelig: 839
Israels synd: 401
Jakob som stamfar för Israels tolv stammar: 2573
Jesus som uppfyllelsen av Israels kallelse: 539
kyrkan har sin urbild och förebild i Israel: 759-762
sabbaten som hjärtat i Israels lag: 348
se även:Bön; Liturgi

Jesus Kristus
bildframställning av Jesus: 477
Jesu bön:
 inför viktiga händelser i frälsningsverket: 2600, 2602
”Fader vår”: 2759
Jesu översteprästerliga bön: 2746-2751
Jesus hör bön: 2616
Jesus lär oss att be: 2607-2615
som förebild till Jesu lärjungars bön: 2601
som Sonens bön till Fadern: 2599
viktiga böner av Jesus: 2603-2606
Jesu död:
 betydelsen av Jesu död:
 Gud har gjort honom ”till synd för oss”: 602-603
i Guds hemlighetsfulla rådslut: 599, 620
Jesu begravning: 624-626, 630
Jesu självuppoffring: 605-618, 621, 623
nedstigande i dödsriket: 624, 631-635, 636-637
upphöjelsen på korset antyder upphöjelsen vid himmelsfärden: 662
”Guds tjänares” död: 601, 713
Gud gör mordet till frälsning: 312, 622
Jesus dör verkligen: 619,627, 629
Jesu gudom:
 de två naturerna i kyrkans bekännelse: 469
”homoousios”: 465
Jesus som sann Gud och sann människa: 464-469, 480-482
Jesu himmelsfärd: 659-664, 665-667, 670, 673
Jesu himmelsfärds betydelse:
 i och med himmelsfärden har tidens slut kommit: 670
som början på Jesu herradöme över skapelsen: 668
som början på Jesu herradöme som Messias: 663-664
som sista uppenbarelse av den uppståndne inför lärjungarna: 659
trots himmelsfärden förblir Jesus närvarande i sin kyrka: 669
Jesu Kristi betydelse:
 befriaren från det onda och från synden: 1708
befrielse av människan till frihet: 908, 1741
den uppståndne Jesus: 625
Jesus för människan hem till Fadern: 518
Jesus, Guds tjänare: 555, 580, 601, 608, 615
Jesus, läraren: 427
Jesus och nyskapelsen: 349
Jesus och uppenbarelsen: 516
Jesus som eskatologisk domare: 679
Jesus som ljus över skapelsens mysterium: 280
Jesus som läkare: 1503-1505
Jesus är fullkomlig människa: 520
Jesus är förebild: 520-521
Jesus är historiens Herre: 450, 668
Jesus är mittpunkten i det kristna livet: 1618
Jesus är mittpunkten i änglarnas värld: 331
Jesus är präst: 1544-1545
Jesus är trosförmedlingens kärna: 426
Jesus är urbilden för saligprisningarna: 459
slutet på lagen: 1953
som Guds kärleks ”Amen” till oss: 1065
Jesu liv:
 apostlarnas kallelse: 551, 858
de huvudsakliga mysterierna i Jesu Kristi liv: 429
den sista måltiden: 610-611
dop av Johannes Döparen: 535-536, 556, 565, 1223-1225
dödsångest i Getsemane: 612
exorcismer: 517
frestelse i öknen: 538-540, 566
helande som tecken på Jesu gudom: 517, 1507
händelserna i Jesu barndom: 527-530, 534, 563
intåget i Jerusalem: 559-560, 570
Jesu födelse: 437, 525
Jesu fördolda liv:
 lydnad i familjelivet: 517, 532, 564
vardagen: 531, 533
Jesu förklaring: 554-556, 568
Jesu förkunnelse i Galileen: 541
människoblivandet: 461-463, 479, 483
människoblivandet och frälsningen:
 frågor till människoblivandet:
 Apollinaris av Laodiceas uppfattning: 471
Jesu fullständiga mänsklighet: 470
Jesu gudomliga kunskapsförmåga: 473
Jesu mänskliga kropp: 476
Jesu mänskliga kunskapsförmåga: 472
Jesu mänskliga vilja: 475
förberedelse:
 genom Johannes Döparen: 523
i Guds frälsningsplan: 522
människoblivande och Jesu himmelsfärd: 661
människoblivande och uppståndelse: 653-654
människoblivande som förberedelse för Lammets bröllop: 1612
människoblivandets och människans mysterium: 359
skäl för Jesu människoblivande:
 för att förnya skapelsen: 504
för att ge oss del av den gudomliga naturen: 460
för att människan skulle få insikt om Guds kärlek: 458
för att rädda och frälsa människosläktet: 457, 606-607
för att vara en förebild i helighet för oss: 459
Guds människoblivande enligt trosbekännelsen: 456
processen mot Jesus:
 anklagelse: 574, 575, 585
de judiska myndigheternas olika dom över Jesu mysterium: 595-596
evangeliernas berättelse: 514-515
förberedelse i frälsningshistorien: 522-524
Jesu uppståndelse:
 betydelsen av Jesu uppståndelse för apostlarna: 642-644
den tomma gravens betydelse: 640, 657
den uppståndnes uppenbarelser: 641
Jesu uppståndelse som övernaturlig händelse: 647, 656
Jesu uppståndelses betydelse:
 som grund till vår uppståndelse: 655, 658
som slutlig bekräftelse på Jesu auktoritet: 649-651, 653
som treenighetens verk: 648
som uppfyllelse av löftena i det Gamla förbundet: 652
Jesu uppståndelses mening och innebörd: 651-655
söndagen som uppståndelsens dag: 2174
som bevis på Guds allmakt: 272
Jesu uppståndelsekropp: 645-646
uppståndelsebudskap:
 apostlarnas levande tradition om uppståndelsen: 639
uppståndelsen som centralt ämne i den kristna förkunnelsen: 638
Jesu återkomst:
 betydelsen av Jesu återkomst för kyrkan:
 kyrkans missionsuppdrag till tidens slut: 849
kyrkan är allomfattande ända till Kristi återkomst: 830
liturgin har Kristi återkomst som mål: 1107, 1130
de dödas uppståndelse: 988
före Jesu återkomst kommer antikrist: 675
Guds rike på jorden är ännu inte fullbordat: 671
Israels ”förstockelse” och tidens slut: 674
Jesu eskatologiska ankomst kan inträffa när som helst: 673
Jesu messianska herravälde: 440, 680, 1060
väntan på Jesu slutliga herravälde: 672
yttersta domen: 677-678, 681-682, 1038-1041, 1051-1052
 budskap om den yttersta domen:
 finns från början i Jesu budskap: 678
Kristus som domare: 679, 1040
som maning till omvändelse: 1041
Jesus: 595-596
 skuldfrågan:
 judarna bär inte på någon ”kollektivskuld” för Jesu död: 597
syndarna är skyldiga till Jesu död: 598
tron på människoblivandet är avgörande tecken på den kristna tron: 463
vägen till Jerusalem: 557-558, 569
är ett frälsningens mysterium: 517, 561-562
Jesus och kyrkan:
 att bevara och ge vidare det som Jesus instiftat: 3, 126
att efterfölja Jesus: 520
att efterlikna Jesus: 520
Jesu verksamhet genom sakramenten: 1084
Jesus förmedlas av kyrkans sakrament: 947, 1115
Jesus i kyrkans liturgi: 662, 1069, 1084-1090
Jesus som kyrkans huvud: 669, 792
Kristi mysterium som något som fortsätter att leva vidare: 1085
Jesus som Guds Ord: 102
Jesus som Guds Son:
 att Jesus är Guds Son blir först fullt uppenbart i påskmysteriet: 444-445
Jesus får vittnesbörd av Fadern: 444
Jesus förklarar sig som Guds Son: 443
Jesus som Guds och Jungfru Marias Son: 724
Jesus, utsänd av Fadern: 422
judisk opposition mot Jesu lära:
 anklagelsen mot Jesus för hädelse: 591
barmhärtighet och syndaförlåtelse: 589
inställning till lagen, templet och monoteismen: 576
Jesu inställning till sabbatsbudet: 2173
Jesu inställning till syndaförlåtelse: 587, 594
Jesu utsagor om sig själv: 590
kontakt med syndare och tullindrivare: 588
kristen bekännelse till Jesus: 202, 422-424
namn och beteckningar för Jesus:
 beteckningar:
 ”den nye Adam”: 411, 504
”Guds Lamm”: 608
”JHWH”: 211
”Messias”, ”Davids son”: 439, 727
”rabbi”: 581-582
betydelsen av namnet ”Jesus”: 430, 432, 434, 435, 452
Jesu titlar:
 ”Guds Son”: 429, 441, 454
”Herre”: 209, 429, 446-451, 455
”Kristus”: 429, 436, 453
tecken och under:
 exorcismer: 550
ledsagar hans förkunnelse: 547
som messianska tecken: 549
vittnar om hans sändning: 548
ämnen i Jesu förkunnelse:
 budskapet om och meddelandet av den helige Ande: 706, 728-730
de dödas uppståndelse: 994
den judiska lagen: 577-582, 592
fattiga: 544, 2444
förbud mot mord: 2262
förtröstan på Guds försyn: 305
Guds rike: 542-546, 567
Jerusalems tempel: 583-586, 593
Jesu liknelser: 546
Kristi frid: 2305
saligprisningarna som mittpunkt i Jesu förkunnelse: 1716
Tio Guds bud: 2052-2055
yttersta domen: 678
äktenskapet:
 bröllopet i Kanas betydelse: 1613
det äktenskapliga förbundets ursprungliga innebörd: 1614
människoblivandet som förberedelse för ”Lammets bröllopsmåltid”: 1612

Jesu-hjärta-kult: 2669, 1439

Jesusbön:2616, 2667-2668

JHWH
se:Gud- Guds namn;Jesus Kristus

Johannes döparen
dopet till bot och omvändelse: 720, 1224
i honom brinner den helige Andes eld: 696, 718
Jesu dop: 535-537
J. D.:s roll i frälsningshistorien: 523, 719
uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet: 717
vittnesbörd om Jesus: 608

Jord
se:Skapelse; Värld

Journalist:2497

Jude
se:Israel, Israeliter

Jul:525

Jungfrulighet för himmelrikets skull
i den kallelse som ges av Kristus: 1618
jungfrulighet och äktenskap: 1620
som utveckling av dopets nåd: 1619
se:Evangeliska råd; Dygd

Jungfruvigning
se:Evangeliska råd

Kallelse
alla människors k. av Skaparen: 1
alla människors k. till Gudsfolkets enhet i den katolska kyrkan: 836
k. till helighet: 825
k. till Kristi efterföljelse: 1694
människornas k. från Jesus: 3, 542-543
urföräldrarnas k.: 54
se även:Evangeliska råd

Karism: 799
betydelse och mål: 799-801
för att tjäna uppbyggandet av kyrkan: 951, 2003
karismerna måste prövas: 801
som nådegåva: 2003
som plats för mötet med den helige Ande: 688
särskilda karismer:
 för helande av sjukdom: 1508
ofelbarhetens karism som tillkommer kyrkans herdar: 890
påvens ofelbarhet: 2035

Katekumenat, katekumen
för vuxna: 1232
i kyrkans första tid: 1230
inkulturation av katekumenatets riter: 1232
katekumener är medlemmar av kyrkan: 1249
som väg in i den kristna initiationen: 1229
önskedopets betydelse: 1258-1260
se även:Dop

Katekumenolja
i smörjelsen vid dopet: 1237
se även:Dop

”Katolsk”: 830

Katolska kyrkans katekes
adressater: 12
anpassning och inkulturation: 24
framställning av liturgin: 1075
föregångare: 9
huvudkällor: 11
målsättning: 11
orientering efter den apostoliska trosbekännelsen: 196
pastoral grundhållning: 25
som framställning av hela den katolska tron: 18
tillblivelse: 10
Tio Guds buds indelning och ordning: 2066
uppbyggnad: 13-17

Klarsyn:2116

Klokhet
som kardinaldygd: 1805-1806

Kollektivism:1885

Kommunion
se:Eukaristi- Eukaristisk gudstjänst

Kommunionutdelare:1348

Konception
se:Äktenskap- Fruktsamhet

Koncilium
det ekumeniska konciliets ställning: 884
konciliets ofelbarhet: 891
se även:Kyrka

Konfirmation, bekräftelse
betydelse av begreppet ”konfirmation”, ”bekräftelse”: 1242, 1289
firande av konfirmationen:
 bön om Andens utgjutande: 1299
förnyelse av doplöftet: 1298, 1321
olika traditioner i öst och väst: 1290-1292, 1318
smörjelse: 1293-1296
 biblisk och antik tolkning av smörjelsen: 1293
fridshälsning: 1301
sakramental tolkning av smörjelsen i konfirmationen: 1294-1295
vigning av krismat: 1297
väsentlig rit: 1300, 1320
konfirmation som kristet initiationssakrament: 1212, 1285
konfirmationens verkningar:
 fulländar alla döptas prästadöme: 1305
fördjupar dopets nåd: 1303
ger barnaskapet hos Gud djupare rötter: 1303
ger större kraft att bekänna den kristna tron: 1303
innebär den helige Andes utgjutande: 1302
utökar den helige Andes gåvor: 1303
åstadkommer ett outplånligt insegel: 1304, 1317
åstadkommer fullständigare förening med kyrkan: 1303
åstadkommer intimare förening med Kristus: 1303
konfirmationsfadder: 1311
”krismasmörjelsen” i östkyrkorna: 1242
meddelande av konfirmationen:
 kan förmedlas av en präst: 1313-1314
kan inte upprepas: 1304
ordinarie förmedlare av k. är biskopen: 1312-1313
mottagande av konfirmationens sakrament:
 förberedelse för mottagandet av konfirmationen: 1309-1310
i livsfara: 1307
vid den ålder ”då man nått bruket av sitt förnuft”: 1306-1308, 1319
nödvändig för att fullborda dopet: 1285, 1306, 1314, 1316
roten till konfirmationen:
 Andens nedstigande över Jesus: 1286
den helige Andes utgjutande på pingstdagen: 1287
smörjelse med krisma: 1289
urkristen praxis: 1288, 1315
som ett av de sju sakramenten: 1113, 1210

Konkubinat: 2390

Konsekration
av de eukaristiska gestalterna: 1377
vid förmedlingen av vigningens sakrament: 1538

Konst: 2501, 2513
den sakrala konstens uppgift: 2502-2503
sanning och skönhet: 2500

Kors
se:Jesus- Jesu död

Korsvägsandakt:2669

Kosmos
som källa för kunskap om Gud: 1147
se:Skapelse; Värld

Kremering:2301

Krig
ABC-vapen: 2314
behandling av sårade och civilbefolkning: 2313
kapprustning: 2315, 2329
lydnad i krig: 2313
moraliska grundregler behåller sin giltighet i krig: 2312, 2328
orsakerna till det som hotar freden måste avlägsnas: 2317
plikt att undvika krig: 2307-2308, 2327
”rättfärdigt krig”: 2309
vapenproduktion och vapenhandel: 2316

Krisma: 1241
förvaring: 1183
se även:Smörjelse

”Krismasmörjelse”
som benämning på konfirmationen i östkyrkan: 1113, 1289

Kristen, kristna
de kristna som ”tempel åt den helige Ande”: 1695
den kristnes kallelse till helgelse: 825
den kristnes uppdrag att följa Kristus: 1694
katolikers förhållande till icke- katoliker: 818
kristna människors liv och handling:
 enligt de evangeliska råden: 915
framställt i bergspredikan: 1717
fundamentalt: 1692, 1695
i kyrkans sändning: 2044
mål är att uppnå Kristi sinnelag: 1694
vid Kristi rikes ankomst: 2046
vid uppbyggandet av kyrkan: 2045

Kristenheten i sin helhet, ekumenik:821

Kristi påsk: 571
Israels påsk/pesach: 1164
påsken för människornas frälsning: 1067
påsken som grundval för Kristi rike: 671
påsken som mitten i Kristi glada budskap: 571-572
påskens fulländning i den helige Andes utgjutande: 731
söndagen som uppfyllelse av Kristi påsk: 2175
se även:Påsk

Kristus
se:Jesus- Jesu titlar; Messias

Kropp
kropp och själ: 364-365

Kult:1070

Kvinna
kvinnor i det Gamla förbundets frälsningshistoria: 489
människan är skapad som ”man och kvinna”: 355, 383
prästvigning av kvinnor är inte möjlig: 1577
som bild av kyrkan: 2853
se även:Maria; Människa- människans könskaraktär

Kyrka
bilder för kyrkan: 753
 byggnad: 756
”det himmelska Jerusalem”: 757
fårahus: 754
Guds tempel: 756
”helig rest”: 710
Maria som ”typ” för kyrkan: 507, 967
moder: 757
moder i tron: 169
olivträd: 755
åker: 755
beteckningen ”kyrka”: 751-752, 777
Kristi och Andens sändning sker i kyrkan: 737, 778
Kristus som kyrkans huvud: 669
Kristus, upphovsman till kyrkans ämbete: 874
kyrka och stat:
 det grundläggande när det gäller förhållandet mellan kyrka och stat: 2244-2246
kyrkan utgör ett skydd för den mänskliga personens transcendenta väsen: 2245
kyrkan i Rom har en ledande ställning: 834
kyrkan och de icke-kristna: 839
 alla människors gemensamma ursprung och mål: 842
gränser och misstag när det gäller människors religiösa inställning: 844
kyrka och judendom: 839-840
kyrka och muslimer: 841
kyrkan som gemenskap för människorna som skilts från varandra genom synden: 845
sökande efter Gud i de icke- kristna religionerna: 843
kyrkan och uppenbarelsen:
 den heliga Skrift: 104, 113, 119, 127, 131, 572
evangeliernas ställning: 127
kyrkan blir uppenbarad: 726
kyrkans behandling av Gamla testamentet: 128-129
kyrkans mening om Bibelns innebörd: 119
kyrkans respekt för uppenbarelsen: 82
kyrkans vördande av Skriften: 103
uppenbarelse av den helige Ande: 688
uppenbarelse om människan: 2419
kyrkan som gemenskap:
 ”de heligas gemenskap”: 946-948, 953, 960
en ”prästerlig gemenskap”: 1119
gemenskap i nådegåvorna: 951
gemenskap med helgonen: 954-957, 961
gemenskap med Jesus: 787-796
gemenskap som kyrkans innersta kallelse: 959
kyrkan som gemenskapens sakrament i liturgin: 1108
kärlekens gemenskap: 953
med de avlidna: 958
trons gemenskap: 949
kyrkans helgande ämbete: 893
kyrkans hierarkiska författning: 771, 874-887, 914
kyrkans kallelse:
 som Guds familj: 1
som Guds folk av judar och hedningar: 781-786
som kyrka på väg: 671
som missionerande kyrka: 767
är att tillsammans med Kristus tjäna Gud: 783-786
kyrkans ledningsämbete:
 biskopskollegiet som tecken: 885
biskopskollegiets ställning: 883, 939
biskopskonferenser och patriarkat: 887
de enskilda biskoparnas ställning: 886, 938
det ekumeniska konciliets ställning: 884
det sakramentala överlämnandet av det tjänande ämbetet: 875
det tjänande ämbetets personliga karaktär: 878
det tjänande ämbetets kollegiala karaktär: 877
förbindelse mellan påven och biskopskollegiet: 879
lekfolk som medarbetare i kyrkans ledningsämbete: 911
Petrus och apostlarnas herdeämbete som kyrkans grundval: 881, 936
påvens ställning: 882, 937
ämbetsinnehavarna som ”Kristi slavar” och ”allas slavar”: 876, 894-895
kyrkans liturgi:
 Kristi närvaro i kyrkans liturgi: 1088
kyrkan och eukaristin:
 den eukaristiska gudstjänsten som mittpunkt i kyrkans liv: 1343, 2177
eukaristin som Gudsgemenskapens mysterium: 1118
kyrkan skapas genom eukaristin: 1396
liturgin som kyrkans handlande: 1070-1072
läroämbetet prövar böneformerna: 2663
sakrament i kyrkan:
 kyrkan som sakramentens förvaltare: 1117
sakramenten förmedlar Kristus: 947
sakramenten tillhör kyrkan: 1118
kyrkans läroämbete: 888-892
 biskoparna har fått Kristi uppdrag att förkunna och lära: 888
biskoparnas och påvens ordinarie läroämbete: 2034
de troende måste få under- visning om Guds bud: 2037
kyrkans auktoritet över den naturliga moraliska lagen: 2036
lekfolk i kyrkans läroämbete: 906
lydnad när det gäller läroämbetets föreskrifter: 87, 892, 2037
läroämbetet som tjänst åt Guds ord: 86
läroämbetets uppdrag: 85, 100, 2032
meningen med kyrkans läroämbete: 890
ofelbarheten - läroämbetets särskilda nådegåva:
 biskopskollegiets ofelbarhet: 891
den ofelbarhet som tillkommer de troendes övernaturliga trosinsikt: 889
ett allmänt konciliums ofelbarhet: 891
kyrkans herdars ofelbarhet: 890, 2051
kyrkans ofelbarhet: 889
påvens ofelbarhet: 891, 2035
stil när det gäller utövandet av kyrkans läroämbete: 2039
utövande i undervisning och förkunnelse: 2033, 2049-2050
kyrkans målsättning:
 förkunnelse av påskmysteriet: 571
människornas förening med Gud: 772, 773
människornas helgelse: 824
kyrkans nödvändighet för frälsningen:
 rätt tolkning av denna utsaga: 846-848
kyrkans struktur, stånd och författning:
 apostlarna som kyrkans grundstenar: 642, 935
de tre stånden i kyrkan: 954, 934
den särskilt åt Gud helgade livsformen: 914, 944-945
 betydelsen av vigningen åt Gud: 916, 931-933
den eremitiska livsformen: 920-921
erkännande av nya former: 919
finns från början i kyrkan: 918
gemenskapsliv med apostoliskt syfte: 930
inte del av kyrkans hierarkiska struktur: 914
ordensliv:
 alla män och kvinnor i ordnarna är stiftsbiskoparnas medarbetare: 927
kännetecken för ordenslivet: 925
löften i enlighet med de evangeliska råden: 915
ordensliv i kanoniskt upprättade institut: 925
ordensliv och utbredning av evangeliet: 927
ordensliv som uttryck för Guds kärlek: 926
sekularinstitut: 928-929
utvecklad i många former: 917
vigda jungfrur: 922-924
familjens betydelse som ”huskyrka”: 1656-1658, 1666
Israel som rot: 60
Jesus som huvud: 669
katekumener: 1249
lekfolket i kyrkan: 897-913, 940-943
kyrkans uppgifter och möjligheter:
 bekännelse:
 av den treenige Guden: 152, 258, 738
av Kristi herravälde: 2105
av tron: 172-175
kyrkan avlägger vittnesbörd om att Gud vill skapelsen: 299
kyrkan följer människor i döden: 1683
kyrkan förkunnar den kristna heligheten: 2030
kyrkan förmedlar och utlägger uppenbarelsen: 82
kyrkans bevarande av tron: 98, 168, 171, 173
kyrkans moraliska bedömning: 2245
kyrkans omsorg om den timliga välfärden: 2420, 2458
kyrkans sändning i världen: 2044
kyrkans tal om Gud: 39
omvändelse som ständig uppgift för kyrkan: 1428
syndaförlåtelse:
 kyrkan ger syndernas förlåtelse på Guds uppdrag: 1442
kyrkan och avlaten: 1478
kyrkans avlösningsfullmakt: 827, 979-983, 1442
kyrkans ämbeten: 888-896
lokalkyrkor med egna traditioner: 814
tolkningar av kyrkan:
 Kristi brud: 796, 808
Kristi kropp: 779, 789, 805
 den enskilda lemmen och kroppen: 791
Kristus som kroppens huvud: 792, 807
kyrkan är Kristi verktyg: 775-776
kyrkan är utrustad med gåvor och tjänster av Kristus: 794, 806
nära förbindelse mellan de troende och Kristus: 790
kyrkan på pilgrimsvandring till fulländningen: 769
kyrkan som historisk och andlig verklighet: 770-771
kyrkan är universellt sakrament för frälsningen: 849, 780
mysterium och sakrament: 774-776
”mål för allt”: 760
sakrament för Kristi sändning och den helige Ande: 738
sakrament och verktyg för Gud: 932
tempel för den helige Ande: 797-798, 809
uppbyggd på bekännelsen till Jesus som Messias: 424
uppkomst:
 förberedd i det Gamla förbundet: 762
i de tolv apostlarnas kallelse: 763-765
kyrkans framträdande på pingstdagen: 1076
ur Faderns rådslut: 759, 761
ur Jesu genomborrade hjärta: 766
utsagor om kyrkan: 811, 825-826, 865
 betecknar väsentliga drag i kyrkan: 811, 870
den ”apostoliska” kyrkan: 857-865, 869
 apostlarna såg till att få efterföljare: 859, 861
”apostolisk” i tre betydelser: 857
episkopatets apostolicitet: 862
kyrkans apostoliska karaktär: 863
den ”enda” kyrkan: 813-822, 866
 att missionera är en förutsättning för enhet: 855
förnyelse för att uppnå enhet: 820-822
icke-katolska kristna kyrkor: 818-819
Kristus ger uppdraget att upprätthålla kyrkans enhet: 821
kyrkan så som den framträder i historien: 770
kyrkan är ”en”, ”helig”, ”katolsk” och ”apostolisk”: 750
kyrkans enhet utifrån hennes väsen och ursprung: 813
olikhet inom denna enhets ram: 814
påven och biskoparna som enhetens band: 815-816
skador på kyrkans enhet: 817
den ”heliga” kyrkan: 823-829, 867
 helgonförklaringen i kyrkan: 828
i Maria är kyrkan redan helt och hållet helig: 829
kyrkan helgar på grund av sin förening med Kristus: 824
kyrkan är helig och syndig på samma gång: 827
kyrkan är redan på jorden fullkomlig och helig: 825
kyrkans helighet kommer från Kristus: 823
den ”katolska” kyrkan: 830-835, 838, 868
 alla människor är kallade till den katolska enheten i Guds folk: 836
den katolska kyrkan utifrån sitt gudomliga ursprung och i sin historiskt givna gestalt: 812
fullständigt inlemmande i kyrkan: 837
förbindelse med icke-katolska kyrkor: 838
”katolsk”: 830
Kristi sändning gör kyrkan ”katolsk”: 831
missionsarbete - ett krav som ställs av kyrkans katolicitet: 849
viktiga aspekter av kyrkan:
 ”depositum fidei”: 84, 97, 175
Kristi närvaro i kyrkan: 1380
kyrkan styrs och stöds av den helige Ande: 768, 737
kyrkan vid tidens slut: 665-667, 675, 686, 1042
kyrkans tro: 1124
Marias ställning i kyrkans mysterium: 963-972, 973-975
skillnad mellan det budskap som förkunnas och kyrkans verkliga liv: 672, 853
trosundervisning: 6, 7
utvecklingshjälp: 2442

Kyrkofäder
och trosundervisning: 8
som källa för kunskap om den helige Ande: 688

Kyrkokör
som liturgisk tjänst: 1143

Kyrkoprovins:887

Kyskhet
som den helige Andes frukt: 1832
som evangeliskt råd:
 se:Evangeliska råd; Dygder- kardinaldygder

Kärlek: 1766
betydelsen av den äktenskapliga kärleken: 1604, 1643
hoppet leder till kärlek: 1818
kärlek till Gud och kärlek till nästan:
 budet om kärleken till nästan: 2196
Gud skapade människan av kärlek: 1604
Kristi kärlek som källa till all mänsklig förtjänst inför Gud: 2011
kärlekens förhållande till Gud och till människan: 2069
särskilt helgat liv som uttryck för kärleken till Gud: 914-930
kärleken i dekalogens första bud: 2086, 2093, 2197
kärlekens betydelse och ställning:
 den helige Andes frukt: 1832
enhetsbandet i kyrkan: 815
Kristi kärlek och lag: 1824
kärlek och frihet: 1828
som dygd:
 gudomlig dygd: 1813, 1822-1829
kärlek till fienden: 1825
nytt kärleksbud: 1823
som källa för bön: 2658
som ”själ för kyrkans apostolat”: 864
som ”själ för människans helgande”: 826
som urlidelse: 1765
som viktigaste sociala bud: 1889, 2392
uppfyllande av lagen: 2055
synd som brott mot kärleken: 1849, 1855
synder mot kärleken: 2094

Kärlek till nästan
”att visa sig som nästa för dem som är längst borta”: 1825
kärlek till de fattiga som särskild form för kärlek till nästan: 2443-2449
kärlek till nästan och församlingen: 2179
kärlek till nästan och sanningen: 2489
kärlek till nästan och Tio Guds bud: 2057
som Kristi bud: 2196

Lag, bud, kyrkans bud, naturlig (moral)lag: 1951, 1975-1976
det Gamla förbundets lag:
 skall tolkas i evangeliets ljus: 1963
som förberedelse för evangeliet: 1964
som tecken på förbundet: 709
som uttryck för sanningar som förnuftet vinner insikt i: 1961
Tio Guds bud: 1962
evangeliets lag:
 de religiösa handlingarnas plats i den evangeliska lagen: 1969
evangeliets lag och de evangeliska råden: 1973-1974, 1986
evangeliets lag som fullbordan av Guds löften: 1967
”gyllene regel” och ”nytt bud”: 1970
har uttryckts i bergspredikan: 1965
kompletterad genom apostlarnas morallära: 1971
Kristus som ”lagens slut”: 1953, 1977
som kärlekens, nådens och frihetens lag: 1972, 1983, 1985
som uppfyllelse av den mosaiska lagens bud: 1968, 1984
kyrkans bud:
 bikten: 2042
deltagande i mässan: 2042
faste- och abstinensdagar: 2043
firandet av söndagen: 2180
helgdagar: 2043
kyrkans bud och den naturliga morallagen: 1952
meningen med kyrkans bud: 2041
mottagande av kommunionen: 2042
kärlek som uppfyllelse av lagen: 2055
lagen som ”förargelse”: 2286
lagen i Guds frälsningspedagogik: 707-710, 1980-1982
naturlig moralisk lag: 1954, 1978-1979
 och synden: 1949
och uppenbarad lag: 1960
oföränderlighet: 1958
som den ”gudomliga vishetens verk”: 1950
som grundval för andra lagar: 1959
tillämpning: 1957
universalitet: 1956
uppgift: 1955
uttrycksformer: 1952
se även:Dekalog (Tio Guds bud)

Last
och huvudsynd: 1866
och lidelse: 1768
se även:Synd

Leda, Acedia
som huvudsynd: 1866
som synd mot kärleken: 2094

Lekman, lekfolk
kallelse till lekman: 898
lekfolkets betydelse:
 i det kyrkliga läroämbetet: 906, 911
i förkunnelsen av evangeliet: 900, 905
i massmedia: 906
i sekularinstituten: 928-929
i trosundervisningen: 906
lekmännens delaktighet i Kristi profetiska ämbete: 904, 908-913
lekmännen och Kristi prästadöme: 901- 903
mänskliga och medborgerliga plikter: 912
rätt och plikt att säga sin mening: 907
sändningsämbete i världen: 873
trosvittnesbördets stora betydelse för en reform av de politiska strukturerna: 2442

Lektor:1143

Lidande
erfarenhet av lidande: 164
som delaktighet i Jesu frälsningsverk: 1508, 1521
som följd av ursynden: 1521

Lidelse: 1763-1764, 1771
kärlekens inflytande på de andra lidelserna: 1766
lidelse och synd: 1860
lidelser och en handlings tillräknelighet: 1735
lidelsernas bidrag till handlingen: 1762
lidelsernas fulländning i Kristus: 1769
lidelsernas mångfald: 1765
moralisk definition: 767, 1773, 2552
moralisk fullkomlighet: 1770, 1775

Likgiltighet
som synd mot kärleken: 2094

Liknelse
i Jesu förkunnelse: 546

Liturgi: 1069-1070
firande av liturgin:
 alla troendes aktiva firande: 1141, 1188
att fira helgonen är en framställning av den kristna heligheten: 2030
att fira liturgi i gemenskap är att föredra framför att fira den privat: 1140
beståndsdelar i det liturgiska firandet:
 musik och sång: 1156-1158, 1191
ord och handling: 1153-1155
tecken och symboler: 1145-1152, 1189
firande av Kristi påskmysterium: 1067-1068
grundmönstret i en liturgisk gudstjänst: 1101
hur liturgin skall firas: 1145-1162
judisk liturgi som hjälp för att förstå den kristna gudstjänsten: 1096
liturgins anpassning till olika kulturer: 1204-1206
liturgiska tider: 1163-1178
 bestämda tider i det liturgiska firandet: 1163
det liturgiska året (kyrkoåret): 1168-1173, 1194
 liturgisk uttolkning av hela året med utgångspunkt från påsken: 1168
Marias åminnelse: 1172
meningen med liturgiskt markerade tider: 1095
som utveckling av Kristi påskmysterium: 1171
åminnelse av martyrerna och andra helgon: 1173, 1195
söndagen:
 meningen med söndagen: 1167
påbjudna helgdagar bredvid söndagen: 2177
skäl att fira söndagen: 1166
som Herrens dag: 1166-1167, 1193
söndagsmässans betydelse: 2177-2179
tidegärden:
 deltagare i tidegärden: 1175
tidebön och andra andaktsformer: 1178
tidebönens innehåll: 1176-1177
tidebönens målsättning: 1174, 1196
platser där man firar liturgin: 1179-1186, 1197-1199
tjänande ämbeten i liturgin: 1142-1144
 kommentatorer: 1143
kommunionutdelare: 1348
lektorer: 1143
ministranter: 1143
medlemmar av kyrkokören: 1143
tolkningar av liturgin:
 delaktighet i Kristi bön: 1073
ett verk som utförs av hela Kristus: 1136, 1187
kyrkans handlande: 1071-1072
källa till bönen: 2655
något som utförs av Kristus som präst: 1070
något som utförs av gemenskapen: 1141, 1188
treenighetens verk: 1077-1109
trons svar på Guds nådegåvor: 1083
uttryck för Kristi mysterium i de troendes liv: 1068
åminnelse av frälsningsmysteriet: 1099
vem firar liturgin?: 1136-1144
ändringar i riten: 1125
Gud i liturgin:
 Anden och kyrkans liturgi: 1091-1109, 1112
Fadern och kyrkans liturgi: 1077-1083, 1010
Kristi närvaro i kyrkans liturgi: 1088
Kristus och kyrkans liturgi: 1084-1090, 1111, 1187
Guds ord i liturgin: 1100-1102, 1190
”himmelsk liturgi”: 1090, 1137-1139
liturgin som avgörande element i traditionen: 1124
liturgins innehåll:
 Kristi påskmysterium görs närvarande: 1104
Kristi påskmysteriums enhet i olika former: 1200-1201
möte mellan Kristus och kyrkan: 1097
liturgins mysterium: 1075
olika liturgiska traditioner: 1202-1203, 1208-1209
trosundervisning i liturgin:
 liturgi och katekes: 1074-1075, 1095
användandet av bilder: 1159-1162, 1192

Liv
avsiktligt mord: 2261, 2320
Gud är ensam Herre över människans liv: 2258
hot mot den kroppsliga integriteten: 2297
människolivet som Guds gåva: 2260
mänskligt liv skall skyddas från och med konceptionen: 2270
samhället är förpliktat att skydda varje oskyldigt mänskligt liv: 2273

Ljus
som symbol för den helige Ande: 697

Lovprisning
se:Doxologi; Böneformer

Lycka
hoppets dygd och längtan efter lycka: 1818
innebörden i människans verkliga lycka: 1723

Lydnad
civil lydnad och olydnad: 2242
Jesu lydnad: 615
lydnad i krig: 2313
lydnad som evangeliskt råd:
 se:Evangeliska råd
lydnadsplikt gentemot den statliga myndigheten: 1900

Långmodighet:1832

Läkemedel
läkemedelsmissbruk: 2290

Lärjunge
Jesus samlar människor omkring sig: 542, 787
Jesus uppenbarar sig för dem som uppstånden: 645, 647
leds av den helige Ande: 243, 725
lärjungarna gör under i Jesu namn: 434
tar emot den helige Ande av Jesus: 730
uppgifter:
 att ge vidare och bevara Kristi budskap: 425, 1816
att ta sitt kors på sig och följa Jesus: 618

Lärostol, cathedra
prästens eller biskopens lärostol i liturgin: 1184

Läroämbete
se:Kyrka

Lättja, ljumhet:2094

Löfte:2410
dispens från löften: 2103
löfte inom de evangeliska rådens ram: 915, 2103
löften i Guds namn måste ovillkorligen hållas: 2147
till Gud: 2101, 2102
se även:Evangeliska råd

Lögn: 2482
betydelse: 2483
kränkning av sanningsenlighetens dygd: 2486, 2505
lögn och skuld: 2485
vikt: 2484

Lön
orättfärdig lön: 2409
rättvis lön som arbetets legitima frukt: 2434

Magi:2117, 2139

Man
människan ”skapad som man och kvinna”: 355, 383
se även:Människa- mänsklig sexualitet

Manikeism:285

Maria
beteckningar:
 ”kyrkans moder”: 963
Maria, kyrkans sinnebild: 507
”nådens moder”: 968-970
 förebedjare hos Gud: 969, 975
Maria förmedlar nåden enbart genom Kristus, Medlaren: 970
Maria medverkar för att återställa människans övernaturliga liv: 968
Maria är inte källan till Guds nåd, utan förmedlar den: 970
”panhagia”: 493
Sonens och den helige Andes boning: 721
”theotokos”: 495
”typ” för kyrkan: 967
”vishetens säte”: 721
Jesu bebådelse och födelse: 484
Maria begick ingen synd så länge hon levde: 411
Maria förbereddes av den helige Ande på sin tjänst: 722
Maria i Guds frälsningsplan:
 ”den obefläckade avlelsen”, jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet: 491-492
”full av Guds nåd”: 490
förberedelse i det Gamla förbundet: 489
Maria, utvald av Gud: 488-493, 508
Maria, jungfrun: 496-507, 510
 Maria i evangelierna: 497-498, 500
Maria i kyrkans tro: 499
Maria i kyrkofädernas tradition: 496
Maria som jungfru i Guds frälsningsplan: 502-506
Maria är jungfru som tecken på sin tro: 506
Maria och kyrkan:
 i Maria är kyrkan helt och hållet helig: 829
kyrkans marianska dimension: 773, 973
Maria var med sin bön med om kyrkans första tid och bistod den: 965
Marias ställning i kyrkans mysterium: 963-972
Marias ställning kan inte skiljas från den ställning som innehas av Kristus: 964
Maria som exempel och förebild:
 förebild i tro: 273
helighetens exempel: 2030
Maria tar emot och föder Guds Son: 485, 509, 723
Marias bön: 2617-2619
Marias lydnad i tro: 144, 494, 511
Marias upptagning i himmelen: 966, 974
trossatser om Maria har sin grund i trossatser om Kristus: 487
Vördnaden för Maria:
 denna vördnad är ingen tillbedjan: 971
i kyrkans liturgi: 971

Marknadsekonomi
och statens ansvar: 2431

Martyrium
betydelse för kyrkan: 2474
som vittnesbörd för sanningen: 2473, 2506

Masturbation, onani: 2352

Materialism: 285

Media
betydelse: 2493
i allmännyttans tjänst: 2494-2495
kritiskt bruk av massmedia: 2496
massmedia och offentlig makt: 2498-2499
uppgifter och gränser: 2497

Meditation: 2705-2708

Mened:2476
se även:Ed

Messias
förberedelse för Messias ankomst genom den helige Ande: 702
första förkunnelse om Messias efter syndafallet: 410
himmelsfärden som begynnelse till Messias herravälde: 664
Jesu messianska kungadöme: 440
Jesus Kristus, Messias:436-440, 528-529, 535, 540, 590, 674
Messias lidande ”enligt Skrifterna”: 572
Messiasförväntan i Israel: 711-716
Messiasförväntan är gemensam för judendom och kristendom: 840
smörjelse som messianskt tecken: 695
väsentliga drag i Messiasgestalten: 712-716
se även:Jesus Kristus

Militär, soldat:2310

Millennarism: 676

Ministrant:1143

Mission, missionerande
avståndet mellan det förkunnade budskapet och kyrkans verkliga liv: 853
Guds kärlek som motiv för missionen: 851
inkulturationens betydelse: 854
Kristi missionsuppdrag till kyrkan: 849, 858-859
mission och den helige Ande: 852
mission och det åt Gud vigda livet: 931
mission och kyrkans enhet: 855
missionens ursprung och mål: 850
respektfylld dialog med andra kulturer: 856

Moder
se:Föräldrar; Kyrka

Monofysitism: 467

Moral
och synd: 407

Morallag
se:Lag

Mord, dråp
avbrytande av vård eller underlåtelse av vård: 2278
bekymmer om släktets fortbestånd och välfärd rättfärdigar inget mord: 2268
berättigat försvar: 2263-2267
förbud i Gamla testamentet mot mord: 2261
förbud i Jesu förkunnelse mot mord: 2262
förbud mot att indirekt ta människors liv: 2269
mord som himmelsskriande synd: 2268
oavsiktligt tagande av annans liv: 2269
självmord: 2280-2283, 2325
underlåtelse att bringa hjälp: 2277

Motstånd
med vapenmakt: 2243
mot en orättfärdig myndighet: 2242

Musik
kyrkosångens betydelse: 1158
liturgisk musik som kyrkans oskattbara rikedom: 1156
musikens funktion som tecken i liturgin: 1157

Myron
se:Krisma

Mystagogi:1075

Måttlighet
som kardinaldygd: 1805
tryggar viljans herravälde över begären: 1809

Människa
att ge livet vidare: 372
alla människors jämlikhet:
 enligt sin natur, sitt ursprung och sitt mål: 1934
jämlikhet trots olikheter i begåvning och förmåga: 1936-1937
orättmätig olikhet: 1938
personens värde och värdighet som grundval för jämlikheten: 1935
att söka Gud:
 Guds sökande efter människan går före människans sökande efter Gud: 2567
kunskap om Gud:
 genom förnuftet: 50
genom uppenbarelse: 35, 50, 52, 208
Gud talar i sin uppenbarelse i mänskliga ord: 101, 109
vägar: 31
människan söker alltid Gud: 30, 2566
förhållandet mellan Gud och människa:
 människans kallelse: 1710, 1878, 2133
 att från och med sin födelse delta i den eviga saligheten: 1703
att vittna om Gud: 2085
människans gudomliggörande som mål för Jesu frälsningsverk: 460
till att i frihet underordna sig Gud: 143, 396
till att i frihet och med ansvar vara en Guds medarbetare i skapelsen: 307, 378
till gemenskap med Gud: 27
till liv i den helige Ande: 1699
till vänskap med Gud: 355, 396
människan som Guds avbild före och efter återlösningen genom Kristus: 1701människan är i sin helhet till enligt Guds vilja: 362
människan är skapad till Guds avbild: 356-361, 380,1702
Kristus har rätten att slutgiltigt fälla domen över människor: 679
kyrkan tar emot den fullständiga uppenbarelsen om människan: 2149
löftet om att återställa människan som Guds avbild: 705
 avvisandet av Gud och synden: 29, 398, 1739
synden som skada på den mänskliga naturen: 1849, 1714
människan har inte förkastats av Gud efter syndafallet: 410
människan har rätt att handla efter sitt samvete: 1782
människan i mänskligheten:
 mänsklighetens enhet: 360
alla människors broderliga förhållande till varandra: 361, 1947-1948
hela människosläktets ursprung och mål: 842
människan i skapelsen:
 de skapade varelsernas hierarki: 342
 människans enastående ställning i skapelsen: 343, 355
de skapade varelsernas ömsesidiga beroende av varandra: 340
den första människan var i harmoni med Skaparen och skapelsen: 374-379, 384
respekt för skapelseordningen: 339
skapelseordningens betydelse för människan: 346
människans ansvar för världen: 373
skapelsens mål: 358
människans sexualitet:
 betydelse: 2332, 2362
människans sexualitet som förverkligande av äktenskapets dubbla ändamål: 2360-2363
sexualitetens integration i människan som person: 2337
betydelsen av den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna: 2335
människan som könsvarelse:
 människan är ”skapad som man och kvinna”: 355, 383
båda könen har samma personliga människovärde: 369, 2334, 2393
könens olikhet och komplementaritet: 369-373, 1605, 2333
människan är med sitt kön kallad till kärlek och gemenskap: 2330-2331
se även:Äktenskap
människan som skapad varelse:
 med kropp och själ: 327, 355, 362-365, 382, 1703, 1711
med förstånd och fri vilja: 311
delaktig av den gudomliga andens förnuft: 1704
som god varelse: 374
erkännande av de gränser som dras upp av människans ställning som skapad varelse: 396
människans egenskaper och handlingar:
 människan har förmågan till naturlig kunskap om Gud: 32, 46
människan söker sanningen: 2467
människan längtar efter lycka: 1718
människan längtar efter det goda: 1706-1707
människans plikter mot samvetet: 1706, 1713
människan uttrycker sig i symboler och tecken: 1146
människan behöver ett liv i gemenskap med andra människor: 1879-1880
människan har fått friheten som gåva: 1705
människan är en religiös varelse: 28, 44-45
den dygdiga människan: 1803-1804
människans handlande: 16, 2085
människans liv som en ständig kamp om avgörandet för det goda: 409
människans fulländning vid tidens slut: 1045
människans mål: 16, 356, 260
människans ursprung:
 Gud skapade människan av kärlek: 1, 315, 1604
människovärde, mänskliga rättigheter och mänskliga plikter:
 människans värde och värdighet: 27
människovärdets grund och betydelse: 1700
den skapade varelsens samarbete med Gud och dess värde: 306-308
människans värde och värdighet visar sig i det moraliska livet: 1706
ur människovärdet uppkommer de mänskliga rättigheterna: 1930
plikt att skydda och hjälpa svaga och handikappade människor: 2276
respekt för varje människas personliga värde och värdighet: 1738
rätt till ett gott namn och rykte: 2479, 2507
rätt till religionsfrihet: 2106
syndens följder:
 den mänskliga naturen skadas: 405
djävulen har genom synden i viss mån herravälde över människan: 407
frihet och ursynd: 396-401
jordiskt liv som ett erbjudande att välja mellan evigt liv och evig död: 1470
människan berövas sin likhet med Gud genom synden: 705
människan är drabbad av synden ända från födelsen: 403
människans förförelse: 394
skador som orsakas av djävulen: 395
ursyndens följder enligt Bibeln: 399-400

Människoblivande, Jesu
se:Jesus- Jesu liv - Människoblivande

Mässa
se:Eukaristi

Namn
dopnamn: 2156, 2165
Guds namn:
 se:Gud

Narkotikahandel, narkotikakonsumtion:2291

Naturlag: 341

Naturvetenskap:284

Nya förbundet, (Det)
det Nya förbundets offer: 612-614
evangeliets lag: 1965-1974
förhållandet mellan det Gamla och det Nya förbundets folk: 839-840

Nya testamentet
evangelierna som Nya testamentets mitt: 125-127
förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet: 128-130
innehåll: 124
uppenbarelse av Treenigheten: 684

Nåd
mottagande av nåden:
 förtjänst av nåd: 2010, 2025-2027
krav på människan för att ta emot nåden: 2002
människans egen erfarenhet av nåd: 2005
mänskligt liv som miljö där nåd tas emot eller förnekas: 1021
otro eller tillbakavisande av nåden: 678
redan förberedelsen för att ta emot nåden är ett nådens verk: 2001
nåd för levnadsståndet: 2004
nådens roll i förhållandet människa - Gud: 35, 2022
sakramental nåd: 2003
som Guds gåva:
 som oförskylld Guds hjälp: 1996, 2021
som karism: 2003
som en gåva av den helige Ande: 2003
ständig och hjälpande nåd: 2000
tron som nåd: 153-155
verkningar:
 att vara Guds barn: 1997
helgande nåd: 824, 1999, 2023-2024
kallelse till evigt liv: 1998
nåd som förening med Kristus i verksam kärlek: 2011
präglande av den mänskliga karaktären: 1810
rättfärdiggörelse: 654, 1987, 1989

Obduktion:2301

Offer
inre och yttre inställning vid offret: 2100
som tecken på vördnad och tacksamhet: 2099

Ofruktsamhet
se:Äktenskap- fruktsamhet

”Oikonomia”: 236

Okunskap, okunnighet:1735

Okyskhet:1866

Olja
se:Krisma

Omoral:1852

Omvändelse
se:Ånger

Omvärld, miljö
se:Skapelse

Omåttlighet:1866
se även:Dygd- kardinaldygd

Onda, (Det)
se:Ondska

Ondska, det onda
brytning med det onda: 1431
det fysiskt onda: 310
det moraliskt onda: 311-312
 det som gör en handling god eller dålig: 1755-1756
erfarenhet av ondska: 385, 1606
frågan om det onda kan endast besvaras av tron: 385
Gud kan vända allt ont till något gott: 312
kristen tro som svar på det onda: 309
Kristus befriar från det onda: 1708
ondskans följder:
 det onda bedrar människan också när det gäller hennes religionsutövning: 844
det onda och uppståndelsen från de döda: 998
det ondas allmänna utbredning i människans historia: 401
Guds rike och det onda: 671, 677
människan är genom ondskan benägen för det onda: 1707
varifrån det onda kommer:
 från synden: 403, 1607
förargelse som förförelse till ondska: 2284
mänsklig begränsning: 844
det onda som något som Gud tillåter: 412
åkallan av onda makter: 2117

Onåd:1852

Ordensstånd, Ordensfolk
se:Kyrka- Struktur;Evangeliska råd

Ordets gudstjänst
ordets liturgi som en del av mässan: 1346, 1349
ordets liturgis funktion: 1103
söndagsplikt och ordets gudstjänst: 2183

Ortodoxa kyrkor:838

Orättfärdighet, Orättvisa:379

Otacksamhet
som synd mot kärleken: 2094

Otro: 2089, 2110

Otukt: 1852, 2353

Panteism: 285

Patriark:61, 205, 707

Patriarkat:887

Pentateuken/Moseböckerna:702

Permissivitet: 2526

Person
se:Treenighet; Samhälle; Människa

Petrus
makten att lösa och binda: 1444
myndighet och auktoritet: 552-553, 765, 816, 862
Petrus bekännelse av Jesus som Messias: 440, 442-443, 554-556
Petrus som kyrkans grundval: 442
som vittne till uppståndelsen: 640-642
uppdrag av Kristus: 881

Pingst, Pingstdag
fulländning av Kristi påsk: 731
Guds rike står öppet för alla som tror på Kristus: 732
hela Treenigheten uppenbarar sig: 732
kyrkan uppenbarar sig i världen: 726, 830, 1076
”kyrkans tid” tar sin början: 1076
pingst och konfirmationens sakrament: 1287

Politik:407

Polygami:1610, 1645, 2387
se även:Äktenskap - monogamt äktenskap

Polyteism:2112

Pornografi: 2354

Predikan:2033

Privatuppenbarelse: 67

Profet
den profetiska sändningen som en del av Kristi uppdrag: 436
förkunnelse av den helige Ande: 715
Johannes Döparen som den störste av profeterna: 719
profeterna som författare till den heliga Skrift: 702
profeternas uppgift i Israel: 64, 218
vördnad för profeterna: 61

Prostitution: 2355

Präst, (särskilt) prästämbete, presbyterat
de döptas gemensamma prästadöme: 1546-1547, 1591
det särskilda prästämbetet:
 som förbindelselänk till Kristus och apostlarna: 1120
som tjänst åt Gud för människors frälsning och för kyrkans gemenskap: 1551
 att handla ”i Kristi person”: 1548
handla ”i hela kyrkans namn”: 1552-1553
i det allmänna prästadömets tjänst: 1120, 1547, 1592
i förening med biskoparna: 1564
Kristi närvaro i det särskilda prästämbetet: 1088, 1548-1549
som Kristi medel för att bygga upp sin kyrka: 1547
som tjänande ämbete i fullständigt beroende av Kristi prästadöme: 1544-1545
då en präst förlorar eller fråntas rätten till att åta sig prästerliga förpliktelser och uppgifter: 1583
Kristi prästadöme: 1551
presbyteratet:
 betydelsen av det prästerliga lydnadslöftet som avges åt biskopen: 1567
 presbyteriets enhet: 1568
prästernas kollegialitet i presbyteriet med biskopen: 877
det Gamla förbundets prästämbete: 1539-1541
presbyteratet som vigningsgrad: 1536
prästämbetet är underordnat biskopsämbetet: 1562
prästens uppgifter:
 förvaltare av botens sakrament: 1461-1467
förvaltare av de sjukas smörjelses sakrament: 1516
prästen tar emot samtycket som äkta makar ger varandra: 1630
prästen utövar sitt ämbete huvudsakligen då han firar eukaristin: 1142, 1566
prästerna som biskopens medarbetare: 1562
prästernas apostolat är ofta utan frukt om inte lekmännen samarbetar med dem: 900
prästernas uppträdande som människor: 1550
representerar biskopen i sin lokalförsamling: 1567
tidegärden: 1175
utövande av prästerliga förpliktelser och funktioner: 1583
se även:Vigningens sakrament

(Psaltar) psalmer
”Davids psalmer”: 2579
det Guds folk som besjungs i psaltaren: 716
psaltaren i det Gamla förbundets liturgi: 2588
psaltaren i liturgin: 1093
psaltaren som böneskola: 2587
psaltaren som Guds folks bön: 2586
psaltarens betydelse för bönen i vår tid: 2589
Psaltarpsalmerna som bok i Gamla testamentet: 2585

Påsk
dubbelt påskmysterium: 654
instiftelse av altarets sakrament: 1339-1340
påskdatum: 1170
påsken som central kristen högtid: 638, 1095, 1169
påskens händelser: 639, 640
påskmåltid som åminnelse av Guds välgärningar: 1363-1364

Påve
se:Apostolisk succession; Kyrka- Hierarkisk struktur/författning

Religionsfrihet
rätt till religionsfrihet: 2108-2109
se även:Samhälle- statens förpliktelser

Rit
olika riter i den universella kyrkan: 1203
ändringar i riten: 1125

Rosenkrans:971, 2678, 2708

Råd:1831

Rättfärdiggörelse: 1987, 2018-2019
förtjänas genom Kristi lidande: 1992, 2020
Guds nåd och människans frihet samverkar: 1993
möjlighet att erhålla rättfärdig görelsenåden i boten: 1446
omvändelse av nåd kommer före rättfärdiggörelsen: 1989
rättfärdiggörelse och den helige Ande: 1987
rättfärdiggörelsen i påskmysteriet: 654
rättfärdiggörelsen som mottagande av Guds rättfärdighet: 1991
skänks genom dopets sakrament: 1266, 1292
som Guds kärleks mest storartade verk: 1994
som något som helgar hela människans väsen: 1995

Rättfärdighet: 1807
legal och fördelande rättfärdighet: 2411
som kardinaldygd: 1805
se även:Dygd- kardinaldygd

Sabbat, sabbatsvila
Jesus och sabbatsbudet: 2173
mening med och betydelse av att hålla sabbatsbudet: 2168-2173, 2189
sabbaten som avslutning av Guds skapelseverk: 345, 347
sabbatens helighet: 2168
sabbatens innebörd:
 erinran om Guds skapelsegärning: 2169
sabbaten är till för att prisa Gud: 2171
tecken på det obrytbara förbundet mellan Gud och Israel: 2171
vilodag efter Guds förebild: 2172
åminnelse av Israels befrielse: 2170
sabbatsbudet som mittpunkt i Israels lag: 348
skillnad mellan sabbaten och den kristna söndagen: 2175, 2190

Sakrament: 1084, 1131
begrepp: 774
det finns sju sakrament: 1113, 1117, 1210
det sakramentala tecknets betydelse: 1130
instiftat av Jesus Kristus: 1114, 1210
Kristi närvaro i sakramenten: 1088
mysterierna i Jesu liv är av grundläggande betydelse för sakramenten: 1115
sakramenten i de kristnas liv:
 avslutning av det sakramentala livet i den kristna människans död: 1682
de kristna initiationssakramentens betydelse: 1212, 1275, 1425, 1533
dopet som syndaförlåtelsens första sakrament: 977-978
förmedlingen av kyrkans tjänande ämbete: 875
helandets sakrament: 1420-1421
sakrament som förberedelse för döden: 1680
sakramenten som styrkande näring på vägen till kristen helighet: 1133, 2030
utdelandet av sakramenten i livsfara: 1401
vigningens och äktenskapets sakrament - sakrament för den särskilda sändningen i kyrkan: 1534-1535
sakramenten ”som Guds verk i det Nya förbundet”: 1116
sakramentens förebilder är tecknen på förbundet i det Gamla förbundet: 1150
sakramentens inriktning på eukaristin: 1211
sakramentens kyrkliga dimension:
 kyrkans sakramentala uppdrag: 738-741, 1132
sakramenten förmedlar Kristus: 947
sakramenten låter lemmarna i Kristi kropp växa till och botas: 798
sakramenten tillhör kyrkan: 1118
sakramenten utgör kyrkans enande band: 815
sakramentens roll:
 i den liturgiska undervisningen: 1074-1075
i samtalet om enhet mellan de kristna: 1126
i trosundervisningen: 6
sakramentens nödvändighet för frälsningen: 1129
sakramentens uppgift och mål: 1123
sakramentens verkningar:
 präglar in ett outplånligt insegel i de troende: 698, 1221
sakramental nåd: 1134, 2003
sakramentens frukter gagnar alla troende: 950
skänker den nåd som de betecknar: 1127
verkan ”ex opere operato”: 1128
”sakramental frälsningshistorisk epok”: 1076

Sakramentalier
former:
 exorcism: 1673
vigning av ting och personer: 1672
välsignelser: 1669, 671, 1678
instiftade av kyrkan: 1667
sakramentaliernas innebörd och uppgifter: 1667-1668, 1670, 1677

Saktmod
som en frukt av den helige Andes inverkan: 1832

Salighet
i Nya testamentet: 1720
kristna vägar till salighet: 1724
som Guds nådegåva: 1722
som mening och mål för mänskligt handlande: 1719, 1723, 2548
se även:Skådande av Gud

Saligprisningar
avslöjar målet för den mänskliga existensen: 1719
framhäver den kristna människas livsinställning och livshållning: 1717, 1728
motsvarar människans längtan efter lycka: 1718
saligprisningarnas innehåll och betydelse: 1717, 1726
skildrar det kristna hoppet: 1820
som centrala utsagor i Jesu förkunnelse: 1716

Samhälle, stat: 1880
auktoritet i samhället:
 auktoritetens uppgift i samhället: 1897-1898, 1918-1921
förutsättningar för olika styrelsesätt: 1901, 1922
lydnad för den statliga myndigheten: 1899, 2237
den mänskliga personen är bärare och mål för samhället och staten: 1881, 1929, 1892, 2459
fundamentala principer:
 allmän/offentlig egendom: 1924-1925
förutsättningar för ett broderligt samhälle: 1931
kärlek som viktigaste bud för samhället: 1889, 1896
riktig värdeskala: 1886-1887, 1895
rätt till information: 2494, 2512
rättsstatens princip: 1904
solidaritetsprincipen: 1948
subsidiaritetsprincipen: 1883-1885, 1894
förhållanden inom samhället:
 stat och familj:
 familj som samhällets urcell: 2207
plikt att skydda familjen: 2209-2211
subsidiärt stöd av familjen vid vården av medmänniskan: 2208
stat och kyrka:
 fundamentalt förhållande: 2243-2245
medborgares plikter:
 betalande av skatt: 2239
deltagande i det offentliga livet: 1915, 2255
inskränkningar i den civila lydnadsplikten: 2241
lydnadsplikt: 1900, 2256
mottagning av utlänningar: 2240
nationellt försvar: 2239
utövande av rösträtten: 2239
väpnat motstånd: 2242
naturliga gemenskapsformer - som familjen - och staten: 1882, 1891
samhällsordning: 1912
socialisationens faror: 1883
staten och den sociala rättvisan: 1928
staten och det allmänna bästa: 1905
staten och inverkan på befolkningstillväxten: 2372
staten och massmedia: 2498-2499
staten och samhällets förnyelse: 1888
statens plikter:
 ansvar för ekonomin: 2431
erkännande av nästan: 1931-1933
främjande av det alla äger tillsammans: 1927
försvar: 2310, 2265
möjliggörande av Gudsdyrkan: 2104-2108, 2137
möjlighet till att vägra värnplikt: 2311
omsorg om medborgarnas hälsa: 2288
respekt för personens värdighet: 1907, 1930, 1926, 1943, 2254
skydd för varje oskyldig människas liv: 2273
överordnade och underordnade gemenskapsformer: 1883-1885

Samvete: 1778, 1795-1796
att forska i sitt samvete är nödvändigt: 1779
rätt att handla efter sitt samvete: 1782
samvetet gör det möjligt att ta ansvar: 1781
samvetet kan skakas: 1453
samvetet kan ta fel: 1790-1794
samvetsbeslut: 1780, 1786-1789, 1799-1800, 1806
samvetsbildning: 1783-1785, 1798, 1971
synd som kränkning av samvetet: 1849
verkan: 1776-1777, 1797

Samvetsrannsakan
som förberedelse för att ta emot botens sakrament: 1454

”Sanctus”: 559

Sanning
att vittna om sanningen:
 en kristen människas plikt att vittna om sanningen: 2472
i Nya testamentet: 2471
sanning och martyrium: 2473
Gud som källa till all sanning: 2465
Guds sanning görs känd i Jesus: 2466
kränkningar av sanningen: 2464, 2475-2487
meddelande av sanningen: 2488-2492
människans strävan efter sanning: 2467
sanning i förhållande till andra människor: 2464
sanning i Kristi efterföljd: 2470
sanning i sanningskärlekens dygd: 2468
sanning och informationsvärlden: 2492
sanning och skönhet: 2500
”sanningarnas hierarki”: 90, 234

Satan
se:Djävul

Schism: 2089
schism förstör kyrkans enhet: 817

Sekularinstitut
se:Evangeliska råd; Kyrka- Struktur

Sexualitet
se:Människa- mänsklig sexualitet; Äktenskap - ändamål

Sigill/Insegel
beseglande i sakramenten: 1121
beseglande som symbol för den helige Ande: 698
prägling med Andens insegel vid konfirmationen: 1295-1296

Simoni:2121

Sista måltid
se Jesus - Sista måltiden

Sjukas smörjelse, (De)
de sjukas smörjelse som sakrament:
 ett av kyrkans sju sakrament: 1113, 1210
sakrament från kyrkans första tid: 1510
”de döendes sakrament”: 1523
förmedlare av de sjukas smörjelse är präster och biskopar: 1516, 1530
huvudsakliga verkningar: 1520-1523, 1532
 bidrag till kyrkans helgande: 1522
förberedelse för döden: 1523
förening med Kristi lidande: 1521
syndaförlåtelse: 1520
till styrka, lugn och uppmuntran: 1520
liturgisk gudstjänst: 1517
 beståndsdelar av riten: 1518-1519, 1531
mottagandet av de sjukas smörjelse:
 de sjukas smörjelse kan tas emot flera gånger: 1515, 1529
eukaristi som ”vägkost”: 1517, 1524-1525
förberedelse för att ta emot de sjukas smörjelse: 1516-1517
mottagare: 1514
rekommendationer för mottagandet: 1515, 1528
rit: 1513
uppgift: 1499, 1511, 1526-1527
utveckling till ”sista smörjelsen”: 1512

Sjukdom
helandets nådegåva som den helige Andes gåva: 1518-1519, 1531
Kristus ger uppdraget att hela:
 till kyrkan: 1509
till lärjungarna: 1506-1507
sjukdomens betydelse i människans liv: 1500-1501
tolkningen av sjukdomen i Gamla testamentet: 1502, 1505

Sjukvård
som förebildlig form för osjälvisk kärlek: 2279

Själ: 363
själen bildar tillsammans med den mänskliga kroppen en mänsklig natur: 365
själen och människans ”ande”: 367
själen och människans ”hjärta”: 368
själen är direkt skapad av Gud: 366
själen är odödlig: 366

Självbehärskning
medel till självbehärskning: 2340
som gåva av den helige Ande: 736, 1832
som livslång uppgift: 2342
se även:Askes

Självmord
ansvar för det egna livet: 2280
faktorer som gör en självmördares ansvar mindre: 2282
frivillig medverkan till självmord: 2282
självmordets eskatologiska innebörd: 2283
som synd mot kärleken till sig själv och till Gud: 2281, 2325

Skadegörelse
s. av privat eller offentlig egendom: 2409

Skapelse
att tillbe Gud är hela skapelsens uppgift: 347
att vårda skapelsen: 2415-2418, 2456
det skapade:
 de skapade tingen och de skapade varelserna är ömsesidigt och på ett kompletterade sätt beroende av varandra: 340
den mänskliga ursyndens konsekvenser för skapelsen: 400
Gud skapade människan till sin avbild: 355, 374, 380
målet för människan skapelse: 365, 381
människan som skapelseverkets höjdpunkt: 343, 353,355
rangordning i skapelsen: 342
skapelseordningens betydelse för människan: 346
solidaritet i skapelsen: 344
varje skapat ting och varje skapad varelse är av naturen god: 339
Gud skapade ”av intet”: 296, 317-318
Gud, Skaparen:
 Gud håller skapelsen vid makt: 301, 320
Gud skapade i frihet: 296
Gud uppenbarar sig som Skapare:
 för sitt folk Israel: 287
genom sitt förnuft: 286
i Första Moseboken: 289
skapelsen kan inte skiljas från förbundet: 288
Kristus-mysteriet kastar ljus över skapelse-mysteriet: 280
Kristus är skapelsens Herre: 668
Skaparen är upphöjd över skapelsen: 300
Skaparens skönhet: 341
materiell och andlig skapelse: 327
sabbatsvilan: 314, 345, 347
skapelseakten som början på allt som finns: 198, 280, 338
skapelsen är anförtrodd åt människan: 299
skapelsens höjdpunkt är frälsningen: 349
skapelsens ordning: 299, 354
skapelsens ursprung i Treenigheten: 258, 291-292, 316, 320
skapelseteologi och filosofi: 285
skapelseteologi och naturvetenskap: 283, 284
skäl för skapelsen: 293-294, 315, 319
vördnad för skapelsen: 2415
se även:Värld

Skattefusk:2409

Skilsmässa:1650-1651, 2382, 2384-2386
det omoraliska i en skilsmässa: 2384-2385
ingående av nytt civilrättsligt äktenskap: 1665, 2384
kyrklig ogiltighetsförklaring: 1629
separation: 1649, 2383
skilsmässans följder för familjen: 2385
se även:Äktenskap; Äktenskapsbrott

Skrytsamhet:2481

Skådande
fullkomlig gemenskap med Gud: 2550
som mål för livet: 163
som uppfyllelse av all mänsklig längtan: 2548
se även:Salighet

Skärseld: 1030-1032

Slaveri
förbud mot slaveri: 2414

Slöseri:2409

Smicker:2480

Smörjelse
de sjukas smörjelse: 1523
smörjelse som tecken på den helige Ande: 695
smörjelse vid dopet: 1237
smörjelse vid konfirmationen: 1289, 1293-1296
smörjelse vid vigningar: 1574

Sociallära, Kyrkans
bedömning av kapitalistiska och kommunistiska samhällsteorier: 2424-2425
innehåll: 2422-2423
skäl att utveckla en kyrklig sociallära: 2421
socialläran inom ramen för kyrkans omsorg om den timliga välfärden: 2420

Soldat
se:Militär

Solidaritet
i en kärlekens gemenskap: 953
när det gäller ekonomi och politik: 1941
solidaritet i broderlighet: 1939
solidaritet och kyrkan: 1942
vid fördelning av egendom och arbete: 1940

Son
se:Treenighet; Jesus Kristus

Sorg:1765, 2553

Spekulation:2409

Spiritism
förbud mot spiritism: 2117

Spådomskonst:2116

Stat
se:Samhälle

Sterilisering
sterilisering och den mänskliga kroppens integritet: 2297, 2398
se även:Äktenskap; Terapi

Stift:833

Stolthet
huvudsynd: 1866
rot till avunden: 2540
synd mot kärleken: 2094

Straff
dödsstraff:
 att avstå från våld är ett tecken på kärlek: 2306
dödsdom enligt kyrkans traditionella lära: 2266
oblodiga straff är att föredra: 2267
mening och verkan: 2266
rätt till exekution av straffet genom samhällets försorg: 2265
straffinskränkning: 2267
se även:Tortyr

Strejk:2435

Strid:1852

Stympning:2297

Styrka
som den helige Andes gåva: 1831

Stöld: 2408, 2453-2454
förpliktelse till gottgörelse vid s.: 2412
s. i extremt nödläge: 2408

Subsidiaritetsprincip
i förhållandet mellan:
 samhälle och familj: 2209
innebörd: 1883-1885
subsidiaritet och kollektivism: 1885
se även:Sociallära, Kyrkans

Substans: 252
se:Treenighet; Transsubstantiation

Symbol
symbol hämtad från människans värld: 1146-1149
vid firandet av ett sakrament: 1145

”Symbolon”
som beteckning för en trosformulering: 188
se även:”Credo”; Trosbekännelse

Synd, Syndafall, Ursynd: 387, 1440, 1871-1872
ansvar för andras synder: 1868
dopet är nödvändigt: 1250
Gud ger inte upp hoppet om människan trots syndafallet: 410, 1609, 1870
Gud tillåter synd: 412
Guds folk samlas: 761
Jesus ”dog för våra synders skull”: 601, 654
människa och synd:
 människan berörs av synden från sin födelse: 403
människan syndar frivilligt: 1739,1874
synd är att avvisa Gud: 398, 415, 1487
olika slag av synd:
 enskilda svåra synder:
 avund: 2539
försummelse av söndagsplikten: 2181
hat: 2303
hädelse: 2148
mord: 2268
synd som uppkommer ur ren ondska: 1860
synd som är ”hädelse av den helige Ande”: 1864
synder mot hoppet: 2091
synder mot kärleken: 2094
synder mot tron: 2088-2089
vrede: 2302
mindre allvarlig synd: 1855, 1875
 följder: 1863
väsen: 1862
olika slag av synd i enlighet med syndens objekt: 1853, 1873
synden har många former: 1852
svår synd:
 dödssynd: 1855, 1874
 dödssynd och förlåtelse: 1856
dödssynd som radikal möjlighet för den mänskliga friheten: 1861
dödssyndens följder: 1861
dödssyndens förutsättningar: 1857, 1859
skillnaden mellan dödssynd och mindre allvarlig synd: 1854
”himmelsskriande synder”: 1867
huvudsynder: 1866, 1876
svår synd gör det omöjligt för människan att uppnå evigt liv: 1472
syndens konkreta objekt kan vara av allvarligt slag: 1854, 1858
synd och lag: 1949
synd och lögn: 2484
synd och okunnighet som man inte är skuld till: 1860
syndarna är skyldiga till Kristi lidande: 598
synden blir tydligare genom uppenbarelsen: 388
syndens följder:
 död: 1008
last: 1865
sjukdom: 1505
syndastraff:
 betydelse som de troendes gemenskap har för efterskänkande av syndastraff: 1474-1475
straff för dödssynder: 1861
straff för mindre allvarliga synder: 1863
straff som rening från syndens onda följder: 1472
”timliga” och ”eviga” syndastraff: 1472
synden berövar människan likheten med Gud: 705
synden skadar de troendes gemenskap: 953
synden skadar kyrkans enhet: 817
synden skiljer människor från varandra: 845
syndens verklighet: 386-387
syndens väsen: 1849-1850
tolkningar av synden:
 hot mot kyrkans enhet: 814
”köttets verk”: 1852
personlig gärning: 1868
”social synd”: 1869
trots att kyrkan är helig finns det också synd i henne: 827
ursynd: 390, 397, 416-417:
 begärelse som viktigaste följd av ursynden: 405
förförelse genom djävulen: 391, 414
innebörden av läran om ursynden: 389
ursynd och mänsklighetens historia: 390
ursyndens följder: 55-58, 399-400, 402-409, 418-419
överförandet av arvsynden till hela mänskligheten: 404
änglarnas syndafall: 392

Syndaförlåtelse
avlösning vid bikten: 1424
betydelsen av fullmakten att lösa och binda: 1444-1445
efterskänkande av syndastraff: 1473
endast Gud kan förlåta synder: 1441
evangeliet som uppenbarelse av Guds förbarmande med syndarna: 1846
Gud överlämnar fullmakten att förlåta synder till människor: 984, 1441
Jesus sonar människans synd genom sin död: 421, 615, 1708
kyrkan förlåter synder enligt Guds uppdrag: 986,1442
”kyrkans skatt”: 1476-1477
syndabekännelsens roll:
 bekännelse av ”svaghetssynder”: 1458
dödssynder måste nämnas: 1456
syndabekännelse inför prästen som väsentlig del av botens sakrament: 1456
syndabekännelsen får stöd genom nåden: 1848
syndabekännelsens innebörd: 1455, 1847
syndaförlåtelse och bekännelse till kyrkans gemenskap: 976
syndaförlåtelse och bekännelsen till tron på den helige Ande: 976
syndaförlåtelse och syndarnas återinträde i kyrkans gemenskap: 1443
syndaförlåtelsen inom ramen för de sjukas smörjelse: 1520
se även:Botens sakrament

Sätt att be
betraktande bön: 2705-2708, 2721, 2723
inre bön: 2709-2719, 2721, 2724
muntlig bön: 2700-2704, 2721-2722

Söndag, söndagsvila
budet om att helga söndagen:
 förpliktelse till och dispens från att besöka söndagsmässan: 2181
försummelse av söndagsplikten som en svår synd: 2181
som kyrkans bud: 2180
söndagsplikt och ordets liturgi: 2183
hur man firar söndag:
 betydelsen av att delta i söndagsmässan: 2182
firandet av söndagen som kyrkans bud: 2043, 2192-2193
församlingen kommer samman för att fira eukaristin: 1343
söndagens mässa som grundval för det kristna livet: 2181
söndagsmässan som centrum av det kyrkliga livet: 2177
urkyrklig mötespraxis: 2178
söndagen som Jesu uppståndelsedag: 2174, 2190
söndagen som ”Herrens dag”: 2174, 2191
Söndagsgudstjänsten fullgör det Gamla förbundets moraliska bud: 2176
söndagsvila:
 bud om att vila från arbetet: 2185-2186, 2194-2195
 skydd av rätten att vila från arbetet: 2187-2188
söndagen som möjlighet till familjeliv, kulturellt och religiöst liv: 2184

Tabernakel:183, 1379

Tapperhet
som kardinaldygd: 1805, 1808

Tecken
Gudsfolket Israels förbundstecken: 1150
liturgiska tecken: 1146-1149
musikens teckenfunktion i liturgin: 1157
sakramentala tecken i det Nya förbundet: 1145, 1152
tecken som övertas av Kristus: 1151

Teknik:2293-2294

Teologi
teologi och frälsningshistoria: 236
teologins betydelse för kyrkans läroämbete: 2033, 2038

Terapi
amputation eller sterilisering som hot mot kroppens integritet: 2297
avbrytande eller underlåtande av terapi: 2279
förbud mot vetenskapliga experiment på människor: 2295
terapi och organtransplantation: 2296
upphörande av medicinska insatser: 2278-2279
vetenskapliga experiment som bidrag till botandet: 2292

Terrorism:2297

Tid
tiden började med skapelsen: 338

Tillbedjan
som Gudsdyrkans första handling: 2096, 2135
tillbedjan av de eukaristiska gestalterna: 1178, 1183, 378-1381, 1418, 2691, 2696
tillbedjan av Gud genom kyrkan: 1083
tillbedjan och välsignelse: 1078, 2628, 2781
tillbedjans betydelse: 2097

Tillrättavisning:1829

Tobak
tobaksmissbruk: 2290

Tortyr
som kränkning av människovärdet: 2297-2298

Tradition: 81
”depositum fidei”: 84, 97
liturgin är avgörande element i traditionen: 1124
tradition och Bibel: 80, 83, 95, 113, 120
traditionens viktigaste innehåll: 638

”Transsubstantiation”: 1373-1377, 1413
se även:Eukaristi

Trefaldighet, Treenighet
begreppet ”hypostas” (väsen): 252
begreppet substans: 252
de gudomliga personerna:
 begreppet person: 252
de gudomliga personernas jämlikhet när det gäller deras väsen: 242, 253
de gudomliga personernas enhet när det gäller väsendet: 685, 689
verklig skillnad mellan de gudomliga personerna: 254, 267
den mänskliga familjen som avbild av Treenighetens gemenskap: 2205
”Filioque”: 246-248, 264
Gud, den Treenige, tar sin boning i människan: 260
Gud är treenig: 202
Guds enhet i de tre gudomliga personernas inbördes relationer: 228, 255
gärningar i frälsningshistorien som de gudomliga personernas gemensamma verk: 257-260
hur man uttrycker Treenigheten:
 i de fornkyrkliga koncilierna: 250
i dopet: 233, 265
i filosofiska begrepp: 251
i liturgin: 249, 1066
liturgi som treenighetens verk: 1077-1109
Treenigheten som centralt trosmysterium: 232, 234, 237, 261, 266
Treenighetens enhet och kyrkans enhet: 813
trinitetsteologi som ”theologia” och ”oikonomia” (teologi om Treenigheten som den är i sig själv och som den framträder i frälsningshistorien): 236
uppenbarelse av detta mysterium:
 Gud den helige Ande uppenbarar sig: 243-248, 263, 731
Gud Fadern uppenbarar sig: 238, 240
Gud Sonen uppenbarar sig: 240, 242, 262, 663
hela Treenigheten uppenbarar sig: 684, 732

Trinitet, Trefaldighet
se:Treenighet

Tro: 26, 142, 146, 150, 155, 176
att bevara tron: 162
betydelsen av tro: 222-227
olika ”mottagare” av tron: 150, 177
samverkan mellan förnuft, vilja och nåd: 155
tro och evigt liv: 163-165
tro och förnuft: 156-159
tro som bejakande av de uppenbarade sanningarna: 150
tro som försmak till det eviga livet: 163, 184
tro som Guds nåd: 153, 179, 224
tro som källa till bön: 2656
tro som mänsklig handling: 154-155, 180
tro som rot till det moraliska livet i människan: 2087
tro som svar på det onda: 309
tro som teologal dygd: 1813, 1816
tron är nödvändig: 161, 183, 846
”trons analogi”: 114
trons enhet: 172-174
trons frihet: 160
trons förebilder och exempel:
 Abraham: 145, 146
Israel: 147, 212
Kyrkan: 1124
Maria: 148-149, 487
trons innehåll:
 fundamentalt:
 levande förståelse av trosinnehållet: 158
meningen med trosformuleringar: 170
trosakten har trosinnehållet som mål: 170
trosinnehållet har sin rot i kyrkan: 162182
kristen tro:
 på den helige Ande: 14, 152-153, 175, 202
på en enda Gud: 150, 200, 222-227, 228, 233, 2086
på Gud, Skaparen: 14, 229
på Guds existens: 178, 200, 223
på Jesus Kristus: 14, 108, 147, 151, 202, 463, 573
på Treenigheten: 234
på uppenbarelsens tecken: 156
kyrklig tro:
 kyrkan som den som bevarar tron: 171, 181
kyrkan som trons förmedlarinna: 168-169, 181, 197
tron är enbart möjlig i de troendes gemenskap: 166
Troskriser:
 anfäktelser: 164
konflikt med förnuftet: 159
självförvållad skilsmässa från Gud: 1033
stöd på trosvittnen: 165
trostvivel: 2088
trons lydnad:
 inget tvång att tro: 160
Marias lydnad i tro: 494
trons lydnad i allmänhet: 143, 144
trosförmedling:
 inom ramen för Kristi förkunnelse: 425
inom ramen för en katekes: 18
plats för trosundervisning: 2226
trosmotivering: 156
trosplikter:
 människans fundamentala förpliktelse att tro: 2087
plikt att bevara och främja tron: 2088
plikt att hålla fast vid tron: 162
plikt att leva av tron: 13
trosvisshet: 157

Troende, kristtrogna: 871
alla troendes lika värdighet: 872
de troende manas att bejaka kyrkans tro: 1124
de troende är kallade till olika uppgifter: 873
de troendes ofelbarhet:
 de troende kan i sin helhet inte ta fel: 92
de troendes ”övernaturliga trossinne”: 889
de troendes rättigheter:
 till fri tillgång till den heliga Skrift: 131
till upplysning om Guds bud: 2037
det allmänna prästadömet: 1141
trons lydnad:
 de troendes lydnad mot sin biskop: 896
lydnad mot läroämbetet: 87, 91, 93, 892, 2073
trons ”verkan” på de troende: 737

Trohet
i äktenskapet:
 se:Äktenskap; Äktenskapsbrott
som gåva av den helige Ande: 1832

Trolldom:1852, 2117
se även:Magi

Trosbekännelse
att vittna om tron är nödvändigt för frälsningen: 1816
den kristna trosbekännelsens innehåll:
 bekännelse inom kyrkans ram: 167, 815
bekännelsen till den ende Guden: 199-202
omnämning av Kristi mysterier: 512
tron själv som första och viktigaste trosbekännelse: 199
trosbekännelse som beteckning för en trosformulering: 186-189
trosformuleringar:
 andra trosformuleringar i historien: 192, 193
den apostoliska trosbekännelsen: 194
den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen: 195
dopbekännelse: 189
gemensamma trosutsagors betydelse: 185
se även:”Credo”

Trosundervisning: 5
betydelse för kyrkan: 6-10
Kristus som kärnan i trosundervisningen: 426-429, 1698
läran om de två vägarna: 1696
trosundervisning och liturgi: 1074-1075
trosundervisning och trosförmedling i familjen: 2226
trosundervisning om skapelsen avgörande: 282
trosundervisningen utövas:
 av lekmän: 906
i predikan och läroämbete: 2033
trosundervisningens mål: 4
uppgift: 1697, 2688

Tröghet:1866

Tröstare
som benämning på den helige Ande: 692
se även:Helige Ande, (Den)

Tvivel
frivilligt och ofrivilligt trostvivel: 2088

Två vägarna, Läran om de:1696

Uppenbarelse
Gud ville öppna sig för människan: 35, 50-53, 68-69
innehåll i uppenbarelsen:
 uppenbarelse av den helige Ande: 243-248, 688
uppenbarelse av den Gud som befriar: 2084
uppenbarelse av Fadern: 238-242
uppenbarelse av Guds namn: 203-214, 2143
uppenbarelse av Sonen: 152, 240, 647-648, 651
uppenbarelse av Tio Guds bud: 2059, 2070-2071
uppenbarelse av Treenigheten:
 genom den helige Ande: 684, 687
på pingstdagen: 732
som trosmysterium i strikt mening: 237
uppenbarelse för Israel: 2085
naturlig kunskap om Gud är möjlig: 36
privatuppenbarelser: 67
tro som svar på Guds uppenbarelse: 142-143, 153-165
uppenbarelsen ges vidare:
 genom apostlarna: 75
genom biskoparna: 77
genom evangelisterna: 76
genom kyrkan: 74, 79, 82
genom läroämbetet: 78
uppenbarelsen kan förefalla dunkel: 157
uppenbarelse äger rum:
 i den heliga Skrift: 80-83, 124
i frälsningshistorien:
 efter syndafallet: 55
för Abraham: 59, 72
för Israel: 60-64
för våra urföräldrar: 54, 70
i Jesus Kristus: 65-67, 73
till Noa: 56-58, 71
i mänskliga ord: 101
i traditionen: 80-83
uppenbarelsen är avslutad i Jesus Kristus: 65-66
ytterligare innehåll i uppenbarelsen:
 de dödas uppståndelse: 992
framtid: 2115
fullständig uppenbarelse om människan: 2419
grunden för Israels utväljelse och särställning: 218
Guds barmhärtighet mot syndarna: 1846
Guds frälsningsplan: 50
Guds kärlek: 1701
kyrkan: 726, 1076
lagen i det Gamla och det Nya förbundet: 1952
Marias jungfrulighet: 502
människans syndighet: 386-390
slutgiltig sanning: 124
Tio Guds bud inom ramen för förbundet: 2060

Uppståndelse:988-1004
de dödas uppståndelse: 997-998
de uppståndnas förhärligade kropp: 999-1000
Jesus förenar u. med sin egen uppståndelse: 994-995, 1019
Kristi uppståndelse:
 se:Jesus- uppståndelse
”köttets uppståndelse”: 686, 990, 1015, 1017
tro på de dödas uppståndelse i kristendomen: 991
tro på de dödas uppståndelse i Gamla testamentet: 992-993
u. med Kristus i dopet redan i detta livet: 1002, 1004
u. på den yttersta dagen: 1001
u. som bevis på Guds allmakt: 272
u. som verk av den treenige Guden: 989

Ursynd
se:Synd, Ursynd

Utvecklingshjälp
direkthjälp: 2440
grundläggande reformer: 2440
nödvändighet: 2437-2438
omfattande utveckling av det mänskliga samhället som mål: 2441
rika länders ansvar för de fattiga: 2439
se även:Fattigdom; Rättvisa

Vadslagning:2413

Vanor
v. och tillräknelighet: 1735

Vapenhandel:2316

Vapenproduktion:2316

Vetenskap
meningen med och farorna i vetenskap och teknik: 2293-2294

Vidskepelse: 2110-2111, 2138

Vigningens sakrament
att ta emot vigningens sakrament:
 enbart män: 1577, 1598
fundamentalt: 1577-1580
I de orientaliska kyrkorna: 1580
ingen har rätt att ta emot vigningens sakrament: 1578
benämningar:
 ”consecratio”: 1538
”ordo”: 1537
”vigning”: 1538
det Gamla förbundets prästadöme: 1539-1541
firandet av vigningens sakrament:
 plats och tid för vigningen: 1572
de för alla tre vigningsgraderna väsentliga riterna: 1573, 1597
andra riter: 1574
vigningsbön och handpåläggning som yttre tecken på vigningen: 1538
förrättaren av vigningens sakrament: 897
förpliktelse till celibat: 1579, 1599
Kristi prästadöme: 1544-1545, 1591
som ett av de sju sakramenten: 1113, 1210
tre vigningsgrader: 1536, 1554, 1593
 de olika vigningsgraderna ges i vigningens sakrament: 1554
det tjänande ämbetet utövas i olika vigningsgrader: 1554
biskopsvigning:
 biskopsvigning innebär inlemmande i biskopskollegiet: 1559
för en legitim biskopsvigning är påvens samtycke nödvändigt: 1559
ger fullheten av vigningens sakrament: 1557
ger helgandets, lärandets och ledningens ämbete: 1558
som överlämnande av apostlarnas sändning: 1556
se även:Biskop
diakonvigning:
 diakonen tar emot ett outplånligt insegel: 1570
diakonen vigs ”för att vara biskopen till tjänst”: 1569
handpåläggning endast av biskopen: 1569
se även:diakonat
prästvigning:
 betydelsen av lydnadslöftet som avges till biskopen: 1567
biskopen överlämnar det tjänande prästämbetet: 1562
inlemmande i det prästerliga ståndet genom prästvigningen: 1568
prästvigning förutsätter att man har tagit emot de kristna grundsakramenten: 1563
prästvigning och det outplånliga inseglet: 1563
prästvigningens innebörd och uppgifter: 1564
smörjelsen: 1563
se även:Präst
verkningar av vigningens sakrament:
 det ger fullmakt att förlåta synder: 1461
det gör det möjligt att handla som representant för Kristus: 1581
Gud skänker den nåd som är nödvändig för att ta emot vigningens sakrament: 1578
inskränks inte i sin verkan genom den vigde tjänarens ovärdighet: 1584
präglar in ett outplånligt insegel: 1582
sakramentet har sin verkan genom den helige Andes nåd: 1585
sakramentets verkan i de olika vigningsgraderna:
 ger biskopen styrkans nåd för ledningens tjänst: 1586, 1594
ger diakonen kraft till att tjäna folket: 1588, 1596
ger prästen nåd att tjäna Kristi prästadöme: 1587, 1595
vigningens sakrament: 1536
vigningens sakrament präglar in ett outplånligt insegel: 1558
vigningens sakrament som uppdrag att leda kyrkan: 1119

Vigsel
se:Äktenskap

Vigvatten:1668

Vilja
att stärka viljans herravälde över det mänskliga handlandet: 1734
tro och vilja: 143, 155
se även:Människa

Vishet:1831

Voyeurism:2523-2525

Vrede
som lidelse: 1765
som synd:
 dödssynd: 1866, 2302
följd av ursynden: 2259
förbud mot vrede i bergspredikan: 2262
hämndlust: 2302

Våld
och tillräknelighet: 1735
värdet i att avstå från våld: 2306

Våldtäkt: 2356

Välsignelse
Guds välsignelse i kyrkans liturgi: 1082-1083
Skaparens välsignelse: 1078
varje döpt människa är kallad att välsigna: 1669
välsignelse och Guds frälsningsplan: 1079-1081, 2645
välsignelse och hopp: 2090

Välvilja:736, 1829

Vänlighet:1832

Vänskap
med Gud: 277, 374, 396, 1468
och kyskhet: 2347
och nåd: 2010
och solidaritet: 1939

Värld
förgänglighet: 677
Jesus är världens Herre: 450
”människornas värld”: 326
skapad av Gud: 295
skapelse av den ”synliga världen”: 325, 337
världens underordning under människan: 373
”världens synd”: 408
världsordning och naturlagar: 341
se även:Skapelse

Värnpliktsvägrare:2311

Växtriket
växtriket får inte plundras på ett hänsynslöst sätt: 2415

Yrke
fritt yrkesval: 2230, 2433
yrkeshemlighet: 2491

Yttersta domen
se:Jesus: Yttersta domen

Ånger, omvändelse
den inre ångern är viktig: 1430
”fullkomlig ånger”: 1452
 maning till omvändelse i förkunnelsen av evangeliet: 1427
innebär att vända sig bort från det onda: 1431, 1490
”ofullkomlig ånger”: 1453
omvändelse:
 ständig uppgift för en kristen människa: 1428
ständig uppgift för hela kyrkan: 1428
omvändelse och ånger skildras i liknelsen om den förlorade sonen: 1439
uttryck för ånger:
 att be: 1434
att fasta: 1434
att ge allmosor: 1434
ånger innebär att hoppas på Guds nåd: 1431
ånger innebär att vända sig till Gud: 821-822
ånger som den botfärdiges första handling: 1451
ånger som Guds verk: 1432-1433, 1489
ångern rör inte bara det inre, utan också det yttre: 1430

Ångest:2088

Äktenskap, äktenskapets sakrament, vigsel, bröllop: 1601
det monogama äktenskapet: 1644-1645
den äktenskapliga kärlekens betydelse: 1643
polygami: 2387
fruktsamhet som ändamål med ä:
 artificiell befruktning: 2376
ofruktsamhet och medicinskt- tekniskt kunnande: 2375-2377
ofruktsamhet som svårt lidande: 2374
periodisk avhållsamhet och födelsekontroll: 2370
äktenskaplig fruktsamhet: 1653-1654, 2366-2367, 2398-2399
äktenskaplig fruktsamhet och adoption av övergivna barn: 2379
äktenskaplig fruktsamhet och familjeplanering: 2368
äktenskaplig fruktsamhet som människans bestämmelse: 1604, 2371
i Bibeln: 1602
i Jesu förkunnelse: 1612-1617
i Paulus förkunnelse: 1616, 1659
inom ramen för skapelseordningen: 1603-1605, 1660
konfessionellt blandade äktenskap: 1633-1636
kränkningar av ä.:s värdighet: 2400
 föräktenskapliga sexuella förbindelser: 2391
incest: 2388
”proväktenskap”: 2391
”vilt äktenskap” och konkubinat: 2390
religiöst blandade äktenskap: 1633, 1637
samtycket i äktenskapet: 1625
 bröllopsvittnenas betydelse: 1630-1631, 1663
s. som väsentligt element i äktenskapet: 1626, 1662
s.:s betydelse för familjen: 2201
s.:s mottagande av präst eller diakon: 1630, 1663
s.:s natur: 1627-1628
som ett av de sju sakramenten: 1113, 1210
som gudomlig och icke enbart mänsklig institution: 1603
som sakrament:
 brudparet tar emot den helige Ande: 1624
de huvudsakliga effekterna av äktenskapets sakrament: 1638-1640
den nådegåva som förmedlas av äktenskapets sakrament: 1615, 1641-1642
den särskilda vigning som äktenskapets sakrament åstadkommer: 1622, 1632
förpliktelsen att iaktta den kyrkliga vigselns form: 1630-1631
makarnas förbund som sakrament: 1617
meddelande av äktenskapets sakrament: 1623
som sakramentalt tecken för förbundet mellan Kristus och kyrkan: 1617, 1661
som tecken på Kristi närvaro: 1613
vigsel: 1621-1624
äktenskapet och de ogifta: 2230
äktenskapet och jungfruligheten för himmelrikets skull: 1620
äktenskapets målsättning:
 den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna: 2335, 2363
den äktenskapliga föreningens ursprungliga innebörd: 1614
ä. som kyrkligt stånd: 1631
ä.:s inriktning på att få och fostra barn: 1652, 2249
äktenskapets oupplöslighet:
 i enlighet med kärlekens natur: 1644, 1664
skäl för ä.:s oupplöslighet: 1646-1647
ä.:s oupplöslighet i Bibeln och traditionen: 1610, 2382
ä.:s oupplöslighet i Jesu förkunnelse: 1614-1615, 2336
ä. varar hela livet: 1648

Äktenskapsbrott: 2380, 2381
den äktenskapliga trohetens betydelse: 1646, 2364, 2365, 2397
i Jesu förkunnelse: 2336
ä. som stor synd: 1756, 1856, 1858, 2400

Änglar, demoner: 327-330, 350
”Guds son” som beteckning på änglar: 441
himlen som änglarnas ”plats”: 326, 1023
skyddsänglar: 336
ä. som Kristi tjänare: 331, 351, 1034, 1038
ä. är försedda med förnuft och fri vilja: 311
ä.:s betydelse för kyrkan: 334-335, 352
änglarnas ”syndafall”:
 djävulen som ”fallen ängel”: 391, 414
genom ett fritt avgörande har de blivit onda: 391-392
änglarnas oåterkalleliga synd: 392-393, 414
änglarnas verk i frälsningshistorien: 332-333

Ödmjukhet
dopet gör ett liv i ö. möjligt: 2540
Jesu ö.: 525, 559
Marias ö.: 724
ö. och bön: 2559, 2628, 2631, 2706, 2713

<<

Navigation

FÖRTEXTER

FÖRSTA DELEN
TROSBEKÄNNELSEN

ANDRA DELEN
FIRANDET AV DET KRISTNA MYSTERIET
 

TREDJE DELEN
LIVET I KRISTUS
 

FJÄRDE DELEN
DEN KRISTNA BÖNEN


Citatregister
Sakregister